Skoči do osrednje vsebine

Objava namere o sklenitvi Kupoprodajne pogodbe o prodaji in prenosu premičnega premoženja Republike Slovenije v last in posest kupca

Rok za prijavo je potekel.

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe o prodaji in prenosu premičnega premoženja Republike Slovenije v last in posest kupca, kot izhaja iz priloženega seznama opreme. Oprema na seznamu je brez operacijskega sistema.

Najnižje ponudbene cene so določene v priloženem seznamu opreme.

Oprema se bo prodala kupcem, ki bodo podali  ponudbo za odkup posameznega kosa opreme, in sicer po načelu videno – kupljeno. Reklamacija kakovosti opreme po prevzemu ne bo možna. V primeru prejema večjega števila ponudb, bo Urad RS za meroslovje z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja. V primeru prijave državnega organa ima le-ta prednost pred ostalimi ponudniki.

Izbrani ponudniki morajo kupnino poravnati na TRR Urada št. SI56 0110 0630 0109 972, s sklicem 18 21326-7202016-73530020, in sicer najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prevzem opreme bo mogoč le ob predložitvi potrdila o plačilu kupnine.

Vprašanja o opremi naj ponudniki posredujejo na e-naslov: gp.mirs@gov.si.

Urad RS za meroslovje lahko postopek do sklenitve pogodbe ustavi.

Ponudba naj vsebuje najmanj naslednje podatke: ime in priimek oz. podjetje, naslov, zaporedna številka in vrsta opreme, ki jo želite kupiti in ponujena cena.

Ponudbe pričakujemo na e-naslov: gp.mirs@gov.si od objave namere do vključno 7. 2. 2020 do 10:00.

Kontakt

gp.mirs@gov.si