Skoči do osrednje vsebine

Namera za oddajo nepremičnine Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb, v najem

Rok za prijavo je potekel.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb se izvaja v skladu z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in skladno z 16. 17. in 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).


I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova ulica 16, 2000 Maribor (v nadaljevanju zavod).


II. Vrsta pravnega posla

Oddaja nepremične v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.


III. Predmet oddaje nepremičnine v najem

Predmet najema je poslovni prostor za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb in fotokopiranje v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova ulica 16, 2000 Maribor, v izmeri 16,2 m², v delu stavbe 1797, na par. št. 1774, k. o. Maribor-Grad.

Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovnega prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe.

Kontakt

Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor

Roman Orešnik

tel. št. 02 300 85 70 (med 8. in 14. uro)