Skoči do osrednje vsebine

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022

Rok za prijavo je potekel.

Razpisna dokumentacija

 1. Javni razpis za Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 (docx, pdf)
 2. Prijavni obrazec (docx) - spremenjeno 18. 7. 2019 (pojasnilo spremembe docx)
 3. Priloge k Prijavnemu obrazcu: 
  - Finančni načrt operacije s časovno dinamiko (xls) - spremenjeno 11. 9. 2019 (pojasnilo spremembe docx)
  - Obrazložitev Finančnega načrta k točki 4 Prijavnega obrazca (xls)
  - Strateški dokument/i (če ima prijavitelj že oblikovane/ga in sprejete/ga)
  - Dokazila k točki C. Vsebinska zasnova operacije 1.1, 1.2, 2.3 in k prilogi k C.3.1 Prijavnega obrazca
 4. Navodila za pripravo vloge na javni razpis (docx)
 5. Opremljenost vloge (docx)
 6. Ocenjevalni list (docx)
 7. Seznam števila vpisanih študentov na slovenskih visokošolskih zavodih na dan 30. 10. 2018 (xlsx)
 8. Obračun standardnega stroška na enoto za organizacijsko podporo gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih (xls)
 9. Obračun standardnega stroška na enoto za izvedbo gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka (xlsx)
 10. Lista prisotnosti za Aktivnost 1: krajša gostovanja (docx)
 11. Mesečno poročilo o opravljenem delu za Aktivnost 2: daljša gostovanja (docx)
 12. Izjava gostujočega tujega strokovnjaka (docx)
 13. Osnutek pogodbe o sofinanciranju (docx)
 14. Priloga 1 Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa (docx)
 15. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/
 16. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, dostopna na spletni strani: www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
 17. Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA, dostopen na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/prirocnik-e-ma.pdf

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Drugi podatki

Kontakt

Damjana Herman, e-pošta: damjana.herman@gov.si, 
Simona Tomažič, e-pošta: simona.tomazic@gov.si 

Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh. Ministrstvo bo odgovorilo na vprašanja, ki bodo prispela do 6. 9. 2019 do 10.30. ure.