Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine parc. št. 1966/7 K.O. Miklavž na Dravskem polju

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO
PARC. ŠT. 1966/7 K.O. 693-MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V DELEŽU DO 1/1

1. Naziv in sedež organizatorja prodaje
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana.

2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 1966/7, katastrska občina 693 – Miklavž na Dravskem Polju, izmera (do celote) po GURS 565,00 m2, dejanska raba: poseljena zemljišča.

Nepremičnina se nahaja v naselju Miklavž na Dravskem polju, ob naslov Nad izviri 14, 2204 Miklavž na Dravskem polju in v naravi predstavlja pozidano stavbno zemljišče na katerem stoji stavba ID znak: stavba 693 1919. Stavba v naravi predstavlja hlev oz. gospodarsko poslopje, v izmeri 317,70 m2, ki ga je uporabljal Javni gospodarski zavod Rinka. Objekt je fizično, funkcionalno in ekonomsko zastaran in trenutno ni v uporabi, streha je v fazi samorušitve. Stavba je bila zgrajena pred letom 1967 in ima gradbeno in uporabno dovoljenje po samem zakonu (odločba Upravne enote Maribor, št. 351-1207/2022-6227-5 z dne 10. 8. 2022).

Na podlagi 6. odstavka 31. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) energetska izkaznica za objekt, ID znak: stavba 693 1919 ni bila pridobljena.

Nepremičnina je ZK urejena, na njej je vknjižena stvarna služnost, nujna pot dostopa do parcele 1966/2 k.o. 693 Miklavž na Dravskem polju ter neprava stvarna služnost dostopa in vzdrževanja plinovoda M1/1 Ceršak – Kridičevo.

Kontakt

Javni gospodarski zavod Rinka

Irena Želj

tel. št. 040 711 750