Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024

Rok za prijavo je potekel.

Predmet

Predmet javnega razpisa je petletno strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja, skupaj s humanitarno pomočjo (MRS). Strateški partner bo v vsem petletnem obdobju izvedel do pet evalvacij v skladu z načrtom evalvacij, ki ga periodično pripravi ministrstvo. Ta načrt se pripravi ob upoštevanju števila in obsega projektov, periodičnosti pregledov posameznih vsebinskih in geografskih prioritet ter predvidene uporabnosti za nadaljnje projekte, programe ali politike.

V načrt evalvacij bo leta 2023 vključena evalvacija Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030. V njej je predvideno, da bosta v vsakem štiriletnem ciklu evalvirani po dve geografski območji in eno vsebinsko področje ali nasprotno. Evalvacijo bo opravil strateški partner, ki bo glede na vsebino po potrebi vključil tudi zunanje strokovnjake, kar bo opredeljeno v pogodbi za posamezno evalvacijo.

Strateški partner bo sodeloval pri pripravi izhodišč evalvacij ter opravil okvirno do 30 svetovalnih ur na leto v skladu z glavnim namenom evalvacije, tj. izboljšati prihodnje politike, programe in projekte MRS. Obdobje izvajanja strateškega partnerstva je od sklenitve sporazuma do septembra 2024.

Besedilo javnega razpisa

Obvestilo o tehnični napaki pri dokumentu P-12 Obrazec za ocenjevanje

Obveščamo, da je v razpisni dokumentaciji za javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024 prišlo do napake pri zapisu števila točk pri dveh merilih v sklopu M3: Vodstvena in organizacijska znanja ter spretnosti vodje evalvacijske skupine.

V dokumentu P-12 Obrazec za ocenjevanje je prišlo do tehnične napake v vrstici 23 Izkušnje iz vodenja evalvacijske skupine sestavljene najmanj iz vodje in 2 članov in v vrstici 24 Izkušnje iz vodenja evalvacijske skupine, ki je opravila evalvacijo mednarodnega razvojnega sodelovanja po standardih Odbora OECD, sestavljene najmanj iz vodje in 2 članov. Zapisa števila točk, ki se podeljujeta, če ima član izkušnje v stolpcu A in C, nista bila enaka. Pravilni zapis je 4 točke, kar je tudi skladno s seštevki točk meril pri sklopu M3 in skupnemu seštevku točk vseh meril.

Popravljen dokument P-12 Obrazec za ocenjevanje se nahaja v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija

Okvirna višina finančnih sredstev

Ministrstvo za financiranje strateškega partnerstva na področju evalvacij MRS v obdobju od 2020 do 2024 načrtuje sredstva do 30.000 EUR na leto.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje:

Ponovno, namreč, opažam, da je MZZ iz javnega razpisa izpustil možnost prijave za posameznike oz. fizične osebe. Možnost, ki jo razpis ponuja pravnim osebam, da, po potrebi, v svoje time vključijo tudi zunanje strokovnjake se ne more izenačiti s samostojno prijavo fizične osebe.

Javni razpis je administrativno zelo zahteven. To je delno upravičeno, ker MZZ partnerja išče med pravnimi osebami in za večletno obdobje. Če bi prijava bila omogočena tudi fizičnim osebam, bi možnost izbire verjetno bila večja, profili partnerjev pa bolj raznoliki.

Mislim, da tudi Zakon o javnem naročanju obravnava pravne in fizične osebe i poudarja načelo enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

Odgovor:

Javni razpis je objavljen na podlagi 10., 11. in 16. člena Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18), 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter skladno z določbami Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16). Zakona o javnem naročanju ni med pravnimi podlagami.

Ministrstvo ni izpustilo možnosti prijave za posameznike oziroma fizične osebe, saj je v javnem razpisu v točki 5.1.1. zapisano "Prijavitelj je pravna oseba zasebnega prava ali samostojni podjetnik ali podjetnica." Poleg tega je v točki 4 opredeljeno, da lahko prijavitelj prijavo odda sam ali skupaj s partnerji oziroma da lahko prijavitelj pri izvajanju strateškega partnerstva posluje s podizvajalci. Javni razpis torej omogoča, da se tudi samostojni podjetniki ali podjetnice med seboj povežejo ter oblikujejo evalvacijsko skupino, pri čemer je prijaviteljem prepuščeno ali je sodelovanje med njimi v obliki partnerstev ali podizvajlcev.

Vprašanje:

Prosim vas, če naštejete vsaj 3 evalvacije v Sloveniji v referenčnem obdobju, ki so bile opravljene za 200 tisoč ali več evrov. V kolikor tega ne morete pomeni, da ste razpis namenoma naravnali na velikega ponudnika, ki dela evalvacije v tujini. To je diskriminacija domačih izvajalcev in nasprotuje določbam Zakona o javnih naročilih. Razen tega: zahteva se referenca 200 tisoč evrov za projekt, ki ne more biti večji od 150 tisoč evrov, pri tem, da se delo izvaja fazno po 30.000 evrov letno, torej ima naročnik popoln nadzor nad kakovostjo izvajanja projekta in je takšna finančna referenca povsem nesorazmerna (sporno s stališča ZJN).

Odgovor:

Vrednost vsaj 200.000 EUR se ne nanaša na plačilo za izvedeno evalvacijo, ampak se nanaša na velikost projekta ali programa, ki se ga evalvira. V besedilu javnega razpisa je pod pogoji za sodelovanje v točki 5.2.3. zahtevana naslednja referenca: "Prijavitelj mora predložiti referenco, da je v zadnjih petih letih pred dnevom oddaje prijave uspešno opravil vsaj eno zunanjo evalvacijo projekta ali programa, ki je bil vreden vsaj 200.000 EUR. Prijavitelj predloži svojo referenco, referenco svojega partnerja ali podizvajalca." Glavni namen tega pogoja je, da strateški partner lahko postane le prijavitelj, ki ima izkušnje iz evalviranja projekta ali programa. Da ta pogoj ne bi bil izključujoč, nismo določili nobenega področja iz katerega je opravljena evalvacija.

Na spletnih straneh smo našli nekatere primere evalvacij, ki verjetno izpolnjujejo ta pogoj (ni bilo opravljeno podrobnejše preverjanje):

  • Poročilo o evalvaciji izvajanja programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, april 2017, http://www.si-hr.eu/si2/download/Evalvacijsko-porocilo.pdf
  • Svetovanje odraslim v izobraževanju, projekt GOAL, januar 2018, https://www.acs.si/wp-content/uploads/2019/02/Projekt_GOAL-nacionalno_evalvacijsko_porocilo_za_Slovenijo.pdf
  • Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, avgust 2016, http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/2017/Por_evalv_sp_ZUOPP_FINAL_170425.pdf
  • Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce - informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora): evalvacija javnih socialnovarstvenih programov, 2019, https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search/expert?c=%28ar%3D95661667%29&db=cobib&mat=allmaterials&start=0

Vprašanje:

V razpisnih pogojih za prijavitelje za strateško partnerstvo spet zahtevate reference po standardih OECD DAC. To je škandalozno, saj niste izpolnili te zahteve niti pri evalvaciji za ČG, na kar ste bili s strani našega Društva opozorjeni že takrat. Vaše pojasnilo je bilo, da ste odstopili od standarda, ker ste se morali prilagoditi situaciji. Torej kljub temu, da standardov OECD DAC ne obvladujete, še naprej to postavljate kot izključitveno zahtevo na razpisih. Rešitev bi bila, da v razpisnih pogojih zahtevate evalvacijo po OECD DAC kompatibilnih standardih, to pa so tudi standardi EU.

Odgovor:

Reference po standardih OECD DAC niso pogoj za prijavitelje. V objavljenem javnem razpisu se v okviru meril za ocenjevanje pod sklopom M2, ki se nanaša na znanje in izkušnje članov evalvacijske skupine na področju zunanjih evalvacij, ocenjuje strokovno znanje o evalvacijah mednarodnega razvojnega sodelovanja po standardih Odbora OECD za razvojno pomoč v zadnjih 10 letih, kar pa ni navedeno kot pogoj za sodelovanje. Omenjena znanja in izkušnje članov evalvacijske skupin predstavljajo zgolj eno izmed štirih meril v okviru sklopa M2 in tudi ne merilo z največjim številom točk v okviru tega sklopa. Pri do sedaj dveh izvedenih evalvacijah je imela evalvacijska ekipa vsakič vsaj enega člana s tovrstnim znanjem, tudi v primeru Evalvacije slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja v Črni gori za obdobje 2013 do 2016.

Vprašanje:

V obrazcu za ocenjevanje Excel, podlist Merila, polje A13, zahtevate znanje francoskega, ruskega ali arabskega jezika. Je to napaka?

Odgovor:

Znanje jezikov članov evalvacijske skupine se v javnem razpisu pojavlja na več mestih. Pri pogojih za sodelovanje v točki 5.2.4. zahtevamo, da evalvacijsko skupino sestavlja vsaj ena oseba z znanjem slovenskega jezika najmanj na ravni B2 pri vseh treh načinih sporazumevanja in vsaj ena oseba z znanjem angleškega jezika najmanj na ravni B2 pri vseh treh načinih sporazumevanja. V sklopu M1 o kadrovskih in tehničnih zmogljivosti pa v merilu v vrstici A13 evalvacijska ekipa, ki ima enega oz. dva ali več članov z znanjem francoskega, ruskega ali arabskega jezika, pridobi dodatne točke. Poleg tega pa v merilu v vrstici A14 evalvacijska ekipa, ki ima enega oz. dva ali več članov z znanjem uradnih jezikov partnerskih držav Zahodnega Balkana, tudi pridobi dodatne točke. Znanje francoskega, ruskega ali arabskega jezika torej ni pogoj, ampak merilo in ne "izključitvena zahteva".

Prejemniki sredstev

Ministrstvo za zunanje zadeve je za strateškega partnerja na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024 izbralo Deloitte Svetovanje d.o.o.. Izbrani strateški partner bo v petletnem obdobju izvedel do pet evalvacij.

Kontakt

Prijavitelj lahko za dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge zaprosi na elektronski naslov razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 2. 7. 2019. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.