Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020 - JAVNI socialnovarstveni programi

Rok za prijavo je potekel.

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2020, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje SVP za leto 2020

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija - javni socialnovarstveni program 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja tolmačenje 4. poglavja Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov: Struktura odhodkov programa za leto 2020.

Prijavitelji v razpisni dokumentaciji v vseh točkah 4. poglavja (4.1. Stroški dela redno zaposlenih, 4.2. Stroški dela zunanjih izvajalcev, 4.3. Stroški materiala ter storitev, 4.4. Prostovoljsko delo in 4.5. Stroški in prihodki, povezani z javnimi deli) navedejo celotne predvidene odhodke programa za leto 2020 (in ne le tiste, ki bodo sofinancirani s strani ministrstva).

Datum objave v Uradnem listu je 13.12. 2109 , Uradni list št. 76/2019

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE:

  • za JAVNE socialnovarstvene programe je 6. januar 2020.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka. Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, bodo zavržene. 


ODPIRANJE PRIJAV: 

  • za JAVNE socialnovarstvene programe bo dne 8. januarja 2020. 

Odpiranje prijav bo  v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana. Odpiranje bo javno, razen če bo na javni razpis prispelo več kot 7 prijav za javne socialnovarstvene programe. O načinu odpiranja bodo prijavitelji obveščeni na spletišču državne uprave pod zbirko javnih objav (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/), in sicer dan pred odpiranjem.

Obveščamo vas, da bo odpiranje prijav na javni razpis za javne socialnovarstvene programe potekalo dne 8. januarja 2020. Odpiranje ne bo javno, ker je na javni razpis prispelo več kot 7 prijav.

Informiranje bo potekalo v ponedeljek 23. 12. 2019 v sejni sobi (pritličje) na MDDSZ, Štukljeva cesta 44, Ljubljana in sicer v dveh terminih:

  • od 10. do 12. ure za programe na področjih preprečevanja nasilja, zasvojenosti, duševnega zdravja in brezdomstva, 
  • od 13. do 15. ure za programe za otroke in mladostnike, starejše, invalide, Rome ter druga področja za odpravljanje socialnih stisk ljudi. 

Kontakt

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9.00 do 11.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure na telefonskih številkah:
(01) 369 75 52 (Sonja Šarac)
(01) 369 77 82 (Karmen Mitrovič) 
(01) 369 78 27 (Teja Podgorelec)