Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020 - RAZVOJNI socialnovarstveni programi

Rok za prijavo je potekel.

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2020, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija - razvojni socialnovarstveni program 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja tolmačenje 4. poglavja Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov: Struktura odhodkov programa za leto 2020.

Prijavitelji v razpisni dokumentaciji v vseh točkah 4. poglavja (4.1. Stroški dela redno zaposlenih, 4.2. Stroški dela zunanjih izvajalcev, 4.3. Stroški materiala ter storitev, 4.4. Prostovoljsko delo in 4.5. Stroški in prihodki, povezani z javnimi deli) navedejo celotne predvidene odhodke programa za leto 2020 (in ne le tiste, ki bodo sofinancirani s strani ministrstva).

Opozorilo!

V razpisni dokumentaciji - razvojni socialnovarstveni program 2020 je prišlo do napake, in sicer na strani 25 v stolpcu H. Namesto besedila Število ur dela v programu v letu 2019, se nadomesti besedilo Število ur dela v programu v letu 2020. Opomba: Skupno število ur v letu 2020 je 2096.

Napaka se ponovi na strani 26 ponovno v stolpcu H. Namesto besedila Število ur dela v programu v letu 2019, se nadomesti besedilo Število ur dela v programu v letu 2020. Opomba: Skupno število ur v letu 2020 je 2096.

Popravljena razpisna dokumentacija je na voljo od 10. 1. 2020.

Datum objave v Uradnem listu je 13.12. 2109 , Uradni list št. 76/2019

Rok za oddajo prijave 

  •  za RAZVOJNE socialnovarstvene programe je 20. januar 2020.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka. Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, bodo zavržene. 


Odpiranje prijav

  •   za RAZVOJNE socialnovarstvene programe bo dne 22. januarja 2020. 

Odpiranje prijav bo  v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana. Odpiranje bo javno, razen če bo na javni razpis prispelo več kot 20 prijav za razvojne socialnovarstvene programe. O načinu odpiranja bodo prijavitelji obveščeni na spletišču državne uprave pod zbirko javnih objav (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/), in sicer dan pred odpiranjem.

Obveščamo vas, da bo odpiranje prijav na javni razpis za razvojne socialnovarstvene programe potekalo dne 22. januarja 2020. Odpiranje ne bo javno, ker je na javni razpis prispelo več kot 20 prijav.


Informiranje bo potekalo v ponedeljek 23. 12. 2019 v sejni sobi (pritličje) na MDDSZ, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, in sicer v dveh terminih:

  • od 10. do 12. ure za programe na področjih preprečevanja nasilja, zasvojenosti, duševnega zdravja in brezdomstva, 
  • od 13. do 15. ure za programe za otroke in mladostnike, starejše, invalide, Rome ter druga področja za odpravljanje socialnih stisk ljudi. 

Kontakt

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9.00 do 11.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure na telefonskih številkah:
(01) 369 75 52 (Sonja Šarac)
(01) 369 77 82 (Karmen Mitrovič) 
(01) 369 78 27 (Teja Podgorelec)