Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis Za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, ki delujejo na obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju OPO) pomagali pri razvoju izdelkov ali storitev s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in s čimer bo podjetje izboljšalo učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja.

Cilj javnega razpisa je  povečanje deleža zaposlovanja diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija v podjetjih na OPO in ustvarjanje razmer za trajno vključevanje izobraženih prebivalcev živečih v OPO v domača podjetja.

Ukrep je namenjen podjetjem na OPO in bo sofinanciral delo diplomantov (nepovratna sredstva) visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih na OPO, pomagali pri razvoju inovativnih izdelkov, procesov in storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in s čimer želi izboljšati učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja.

Diplomant ima lahko prijavljeno stalno prebivališče tudi izven OPO, vendar mora delo opravljati na lokaciji podjetja v OPO.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje, bodo zavrnjene in jih strokovna komisija ne bo ocenila na podlagi meril iz 7. točke razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge.

Prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevaje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev s strani prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva od prijavitelja dodatna pojasnila ali dokazila.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-1O) in bodo projekt izvedle na OPO.

Za upravičene prijavitelje se po tem razpisu štejejo vse pravne oziroma fizične osebe, ki so registrirane oziroma vpisane po navedenem predpisu in:

 • niso v postopku zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja, ali likvidacije,
 • ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
 • niso insolventne glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US in 35/23 – odl. US),
 • imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
 • pravna/fizična oseba ali odgovorna oseba pravne osebe ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oz. dokler trajajo pravne posledice obsodbe za pravno/fizično osebo ali odgovorno osebo pravne osebe,
 • ne teče pravda med ministrstvom in prijaviteljem (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča
 • katerih dejavnosti niso izločene iz sheme de minimis pomoči,
 • glede podjetja v razmerju do ministrstva ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri),
 • dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.

Ne glede na določila 1. točke tega poglavja do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki poslujejo oziroma investicija, ki jo želijo izvesti, spada v sektor:

 1. ribištva in gojenja vodnih organizmov,
 2. ladjedelništvu,
 3. proizvodnji in distribuciji energije ter energetske infrastrukture,
 4. premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24),
 5. primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije,
 6. predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
 • znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
 • pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji:

 1. kadar gre za dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo,
 2. če je pomoč namenjena uporabi domačega blaga, kar bi dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga,
 3. ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
 4. ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine,
 5. ki so v javni lasti. Za vlagatelja v javni lasti se štejejo podjetja, ki so v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti.

Vlagatelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom.

Projekti vlagateljev, ki ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, niso upravičeni do sofinanciranja.

Vprašanja in odgovori

Kontakt

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (gp.mkrr@gov.si)