Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij izvedbe ukrepov (ali investicij) za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in po določbah Priloge I Uredbe 651/2014/EU spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij (MSP). Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča (v nadaljnjem besedilu: planinskega objekta), vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020. Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije.

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000.000 (z besedo: pet milijonov) eurov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev.

Maksimalna višina sofinanciranja je 80% upravičenih stroškov.

Za razpis sta predvidena dva roka za oddajo vlog:

  • prvo odpiranje 13. 5. 2021 in 
  • drugo odpiranje 1. 10. 2021.

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

  • gradnja in oprema;
  • stroški informiranja in komuniciranja;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Dokumenti

Kontakt

gp.mgrt