Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo:

  • novogradnje z vključeno opremo,
  • rekonstrukcije z vključeno opremo.

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje investicij po tem javnem razpisu, je naslednja:

  • 17,5 mio EUR v letu 2022,
  • 20 mio EUR v letu 2023.

Prijaviti je možno projekte, ki so v načrtovanju in izvajanju. Pogoj za prijavo je, da se gradnja ni pričela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2022) še vključen v Načrt razvojnih programov (NRP) občine.

Rok in način oddaje prijave

Rok za oddajo prijav je do 18. 2. 2022 do 15.30 ure.

Prijavitelj mora prijavni obrazec poslati skupaj s prilogami v enem izvodu na naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko: 4300-15/2021.

Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.

Prijavitelj na razpis je:

  • občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu;
  • v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se oziroma bo izvajala investicija. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic.

 

Dodatne informacije in obveščanja

Vprašanja  v zvezi z razpisno dokumentacijo ali objavo javnega razpisa morajo biti v pisni obliki  poslana na elektronski naslov ministrstva gp.mz@gov.si s sklicem na številko 4300-15/2021, najkasneje do 3. 2. 2022 do 12:00 ure.

Odgovori bodo objavljeni v pisni obliki v okviru te objave, najkasneje do 9. 2. 2022.

Z vsebino odgovorov se lahko spremeni razpisno dokumentacijo, na kar bo v odgovoru posebej opozorjeno. Navedeno morajo prijavitelji upoštevati pri pripravi prijav.