Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za vložitev prijav za predsednika Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic

Rok za prijavo je potekel.

Za predsednika Komisije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje za višjega sodnika v skladu z 11. členom Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve, 36/19-ZDT-1C, 34/23-odl.US in 76/23) in sicer:

 • je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,
 • je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
 • je dopolnil 30 let starosti,
 • ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlitve ali z odločbo o nostrifikaciji,
 • je opravil pravniški državni izpit,
 • ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • je uspešno opravljal sodniško funkcijo v trajanju najmanj šest let ali ima najmanj devet let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu.

Mandat predsednika Komisije traja pet let in je lahko ponovno imenovan.

Kandidat mora predložiti pisno prijavo, ki vsebuje naslednje podatke in dokazila:

 • ime in priimek,
 • dan, mesec, leto in kraj rojstva,
 • stopnjo izobrazbe ter poklic, za katerega je usposobljen,
 • stalno prebivališče,
 • življenjepis s kontaktnimi podatki,
 • dokazilo o izobrazbi in delovnih izkušnjah,
 • dokazilo o državljanstvu,
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
 • podpis kandidata.

Prijave kandidat posreduje z oznako "JAVNI POZIV št.  021-111/2023", na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov gp.mz@gov.si. Nepopolnih prijav Ministrstvo za zdravje ne bo upoštevalo.

Na podlagi pravočasno prejetih prijav bo Ministrstvo za zdravje oblikovalo predlog imenovanja predsednika Komisije izmed tistih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje, ter ga posredovalo v imenovanje Vladi Republike Slovenije. O izboru bodo kandidati obveščeni predvidoma v roku 60 dni od poteka roka za zbiranje prijav.

Več v prilogi.