Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv javnim zavodom za izbor izvajalcev za izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja in spremljanja virusa SARS-COV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov

Rok za prijavo je potekel.

Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22) v drugem odstavku 27. člena določa, da minister, pristojen za zdravje, na podlagi javnega poziva izbere javne zavode za izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma virusa SARS-CoV-2 in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov.
Izvajalec oziroma izvajalci bo(do) določen(i) s sklepom ministra za zdravje.
Z izbranim(i) izvajalcem(i) bo sklenjena pogodba o izvajanju storitev, ki so predmet javnega poziva.

Pogoji za prijavitelje

Prijavitelji, upravičeni do udeležbe na javnem pozivu za izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma virusa SARS-CoV-2 in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

  • imajo dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje, za delo na področju medicinske genetike oziroma klinične mikrobiologije ali
  • imajo uradno akreditacijo za področje genetike oziroma mikrobiologije in
  • imajo izkušnjena področju sekvenciranja genoma virusa SARS-CoV-2 ali sekvenciranja genoma drugih virusov v humanih vzorcih oziroma izkušnje na področju določanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah.

Obseg sekvenciranja in spremljanje virusa ter karakterizacija variantnih virusov

Obseg sekvenciranja genoma virusa SARS-CoV-2 v humanih vzorcih in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov je določen na podlagi ocene epidemiološke situacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v mnenjih, št. 1812-24/2022 (561) z dne 14. 12. 2022 in 1812-24/2022-356 (335) z dne 27. 3. 2023 in z upoštevanjem obsega iz leta 2022.

A. Mikrobiološke preiskave sekvenciranja genoma virusa SARS-CoV-2 v humanih vzorcih obsegajo vse odvzete vzorce na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo, do skupnega maksimalnega obsega 6000 vzorcev.

B. Glede spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah in natančne karakterizacije variantnih virusov se:

  • za spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah vzorčenje in analiza skupnega bremena virusa SARS-CoV-2 izvaja enkrat tedensko, na največ sedmih lokacijah, do skupnega maksimalnega obsega 95 vzorcev,
  • za natančno karakterizacijo virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah vzorčenje izvaja vsakih 14 dni, do skupnega maksimalnega obsega 40 vzorcev,
  • za nacionalno epidemiološko spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah vzorčenje in analiza, vključno s karakterizacijo variantnih virusov, izvaja enkrat tedensko, na 16 lokacijah, do skupnega maksimalnega obsega 920 vzorcev.

Okvirna višina sredstev

Najvišja višina povračila stroškov za izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma virusa SARS-CoV-2 in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov za posamezno analizo, je določena v Pravilniku o najvišji višini povračila stroškov izvajanja mikrobioloških preiskav sekvenciranja in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov, načinu poročanja in posredovanja zahtevkov za povračilo stroškov (Uradni list RS, št. 61/23).

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za financiranje v okviru tega javnega poziva, znaša največ 1.500.000,00 EUR.

Sredstva se bodo zagotavljala iz proračunske postavke 221339 Financiranje sekvenciranja in monitoringa v odpadnih vodah 27. čl. ZNUNBZ - COVID-19, ukrep št. 2711-22-0042  Začasni COVID ukrepi ZNUNBZ - COVID – 19.

Prijava na javni poziv in rok za prijavo

V prijavi je potrebno navesti, na katero področje javnega poziva se prijavitelj prijavlja in dokazila o izpolnjevanju pogojev javnega poziva. Prijavitelj se lahko prijavi na področje A. Mikrobiološke preiskave sekvenciranja genoma virusa SARS-CoV-2 v humanih vzorcih, ali področje B, Spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah in natančne karakterizacije variantnih virusov, ali na obe navedeni področji predmeta javnega poziva.

Prijavo z dokazili prijavitelji pošljejo priporočeno po pošti ali vložijo osebno, na naslov: Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Javni poziv je odprt do 26. 7. 2023.  

Prijava je vložena pravočasno, če je najpozneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno po pošti ali najpozneje zadnji dan roka za oddajo prijav vložena osebno, v poslovnem času ministrstva. Prijava se šteje za popolno, če je lastnoročno podpisana ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju pogojev izjavnega poziva. Prijave, oddane po poteku roka, in nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bo ministrstvo zavrglo.

Vprašanja oziroma dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom se naslovijo na ministrstvo, po e-pošti: gp.mz@gov.si (v zadevi se navede: »Javni poziv za izvajalca določanja virusa SARS-CoV-2«).

Oblika in pogoji za oddajo prijav

Prijavitelji prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz javnega poziva pošljejo v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti poleg naziva in naslova Ministrstva za zdravje navedeno tudi:

Na sprednji strani pisemske ovojnice:

Predmet: »PRIJAVA na Javni poziv za izvajalca določanja virusa SARS-CoV-2«

Oznaka: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA!«.

Na zadnji strani pisemske ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

Prijave bo odprla in ocenila Komisija za vodenje postopka izbora izvajalcev za izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo je s sklepom, št. 900-609/2021/179 z dne 9. 6. 2023, imenoval minister za zdravje.

Pri odpiranju prijav bo komisija ugotavljala njihovo formalno popolnost. Prijava se bo štela kot formalno popolna, če bodo priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz javnega poziva. Prijavitelji bodo o izboru prijav obveščeni najkasneje 30 dni od zaključka ocenjevanja prijav.

Vloge, prispele na javni poziv, odpira komisija po vrstnem redu prispetja. Upoštevane bodo le prijave, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V nasprotnem primeru bo prijava zavržena, prijavitelji pa bodo o tem obveščeni.