Skoči do osrednje vsebine

Javna razgrnitev okoljskega poročila in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja[1] začenja javno razgrnitev osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. V okviru javne razgrnitve se bo najširša javnost lahko seznanila z relevantnimi dokumenti in na objavljene dokumente podala mnenja in pripombe.

22. julija 2022 bo izvedena tudi javna obravnava s predstavitvijo osnutka okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: SN 2023–2027).

Javna razgrnitev traja od 11. julija 2022 do vključno 11. avgusta 2022.

Dokumenti v javni razgrnitvi

Ministrstvo vljudno vabi zainteresirano javnost k podajanju pisnih mnenj in pripomb. Mnenja in pripombe je mogoče oddati na obrazcu. Izpolnjene obrazce, prosimo, posredujte na e-naslov gp.mkgp@gov.si oziroma na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana do vključno 11. avgusta 2022. Prejeta mnenja in pripombe bodo javno objavljene. V nadaljevanju postopka se anonimna mnenja in pripombe ter nerelevantni komentarji ne bodo upoštevali.

Obvestilo glede obdelave osebnih podatkov

Nadaljni postopki

Ministrstvo bo po koncu javne razgrnitve in posvetovanja v čim večji meri upoštevalo prejeta mnenja in pripombe ter SN 2023–2027 in okoljsko poročilo ustrezno dopolnilo in ju posredovalo Ministrstvu za okolje in prostor v odločanje glede sprejemljivosti izvedbe vplivov SN 2023–2027 na okolje.

Vsem deležnikom se za njihovo sodelovanje in podana mnenja in pripombe že v naprej iskreno zahvaljujemo.

POSTOPEK CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE ZA STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027 ZA SLOVENIJO

Na podlagi odločbe št. 35409-22/2020/20 z dne 26. 3. 2020, v kateri je Ministrstvo za okolje in prostor odločilo, da je v postopku priprave SN 2023–2027 za Slovenijo treba izvesti presojo vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana območja narave, sta bila pripravljena okoljsko poročilo in dodatek za varovana območja narave.

Ministrstvo za okolje in prostor je skladno z 42. členom Zakona o varstvu okolja[1] podalo mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, št. 35409-494/2021/39 z dne 7. julij 2022. Na podlagi pozitivnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor se tako pričenja postopek javne razgrnitve, ki bo trajal od 11. julija 2022 do vključno 11. avgusta 2022.

[1] Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2)

[2] Dokument je 23. 12. 2021 potrdila Vlada Republike Slovenije, vsebina je bila posredovana v formalno presojo Evropski komisiji.