Skoči do osrednje vsebine

Izdelava strokovnih podlag, okoljskega poročila, študije variant/predinvesticijske zasnove in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana

Rok za prijavo je potekel.

S sprejemom DPN bo zagotovljena celovita ureditev LJPL. Z DPN bodo določena območja za umeščanje nove letališke in spremljajoče infrastrukture, ki obsega urejanje manevrskih površin (dograditev ploščadi, podaljšanje obstoječe VPS) ter umeščanje drugih objektov in naprav. Za DPN so že pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, izdana odločba o celoviti presoji vplivov na okolje in sprejet Sklep o pripravi DPN.\nPredmet naloge je izdelava: \n- strokovnih podlag (geološko - geotehnični elaborat, hidrološko hidravlična študija, analiza tveganja za zaščito vodnega vira podzemne vode, študija obremenitve s hrupom, prometna študija, idejne rešitve za vse načrtovane ureditve);\n- 3D vizualizacije; \n- ŠV/PIZ (ekonomski, prostorski, funkcionalni, varstveni vidik vrednotenja);\n- okoljskega poročila;\n- predlog DPN in usklajen predlog uredbe o DPN;\n- ostalo (elaborat posegov na kmetijska zemljišča, načini ravnanja in lokacije za vnos viškov zemljine v tla, podporna ocena varnosti oz. aeronavtičn

Več na portalu javnih naročil