Skoči do osrednje vsebine

Izdelava okoljskega poročila ESPR 2014-2020

Rok za prijavo je potekel.

V skladu s 40. členom Zakona o varovanju okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 GZ, 21/18 ZNOrg in 84/18 ZIURKOE) se celovita presoja vplivov na okolje izvede za načrte s področja ribištva in industrije. Okoljska presoja v skladu z Direktivo 2001/42/ES vključuje tudi presojo vplivov nekaterih glede potrebe po blažitvi podnebnih sprememb ter obvezen sestavni del, ki je dodatek s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OP ESPRA 2021-2027 na varovana območja narave skladno s 101. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18 ZNOrg in 31/18), in s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11), in ob upoštevanju 25. a člena tega pr

Več na portalu javnih naročil