Skoči do osrednje vsebine

Izdelava hidrološko - hidravlične študije porečja Meže za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izdelava hidrološko - hidravlične študije porečja Meže za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo« V sklopu študije se bodo izdelale strokovne podlage in potrebne podporne študije, za vodotoke na porečju Meže (Meža, Mislinja, Suhodolnica, Homšnica in drugi pritoki). Naloga izvajalca je izdelati vsebine, ki so skladne s cilji Poplavne direktive, pri čemer je potrebno ovrednotiti vpliv posegov in omilitvenih ukrepov, v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. list RS, št. 89/2008). Pri tem bodo upoštevani tudi cilji Vodne direktive in predpisi in pravila dobre prakse. Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.

Več na portalu javnih naročil