Skoči do osrednje vsebine

Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja

Razpisna dokumentacija

V Uradnem listu RS, št. 43/18 z dne 22. 6. 2018, str. 1437 do 1448 in št. 57/18 z dne 24. 8. 2018, str. 1763 je objavljen 

Javni razpis "Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja"

Javni razpis obsega naslednje dokumente:

 1. Javni razpis Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja (pdf in doc) - spremenjeno dne 24. 8. 2018
  • pojasnilo spremembe v javnem razpisu dne 24. 8. 2018: (doc)
 2. Navodila za izpolnjevanje vloge na javni razpis (doc) - spremenjeno dne 24. 8. 2018
  • pojasnilo spremembe v navodilih dne 24. 8. 2018: (doc)
 3. Ocenjevalni postopek (doc)
 4. Prijavni obrazec (doc)
 5. Priloge k prijavnemu obrazcu:
  1. Obrazec SSE – urna postavka stroškov osebja (xlsx)
  2. Finančni načrt (xls)
  3. Seznam vključenih visokošolskih zavodov (xlsx)
  4. Vzorec konzorcijske pogodbe (doc)
  5. Dogovor o sodelovanju (doc)
  6. Izjava prijavitelja in konzorcijskega partnerja (doc)
 6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc)
 7. Opremljenost vloge (doc)
 8. Seznam kazalnikov (doc)
 9. Obračun SSE urne postavke stroškov osebja (xlsx) - spremenjeno dne 24. 8. 2018
  • pojasnilo spremembe obračuna SSE dne 24. 8. 2018: (doc)
 10. Obračun SSE za zunanje strokovnjake (xls): posodobljen, za uporabo od 1. 2. 2020
  • Obračun SSE za zunanje strokovnjake (xls): popravek z dne 26. 8. 2019
  • Pojasnilo spremembe Obračuna SSE z dne 26.8.2019 (doc)
 11. Obračun SSE za oblikovanje multiplikatorja (xls) - posodobljen, za uporabo od 1. 2. 2020
  • Obračun SSE za oblikovanje multiplikatorja (xls) - popravek z dne 26. 8. 2019
  • Pojasnilo spremembe Obračuna SSE z dne 26.8.2019 (doc)
 12. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
 13. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
 14. Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA (pdf)

Cilj javnega razpisa je povečati delež visokošolskih učiteljev (redni profesorji, izredni profesorji, docenti in lektorji ter predavatelji in višji predavatelji) in strokovnih sodelavcev (asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec in učitelj veščin), ki izvajajo prožne oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih. Preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja se bo omogočilo udeležencem usposabljanja, to je visokošolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem, okrepiti:
–    usposobljenost, da bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc (npr. sposobnost načrtovanja in reševanja problemskih nalog, samostojnega dela, analitičnega razmišljanja, kreativnosti, podjetnosti), ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in poklicnih kompetenc študentov ter
–    usposobljenost za uporabo novih didaktičnih metod in inovativno delo s študenti.
Z oblikovanjem multiplikatorjev se bo omogočilo prenos znanja in primerov dobrih praks iz tujine in njihovo vključitev v slovenski visokošolski sistem.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«

Razpisano sredstev

3.288.106,00 EUR

Kontakt

Mateja Berčan
telefon: 01 478 46 32 - vsak delovni dan med 9.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30
e-naslov: mateja.bercan(at)gov.si