Skoči do osrednje vsebine

Svet za kakovost in evalvacije

Svet za kakovost in evalvacije je svetovalno telo ministra in je pristojen za spremljanje posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela. Daje soglasja k načrtom, vmesnim in končnim poročilom vseh posodabljanj vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji.

Splošni podatki

Predsednica: dr. Sonja Rutar

Predsednik in člani Sveta za evalvacije so imenovani za 5 let. Za proučevanje posameznih vprašanj ter pripravo mnenj predlogov in sklepov, ki so v pristojnosti sveta, lahko svet imenuje občasna delovna telesa in ekspertne skupine oziroma eksperte. Organizacijo in način dela ureja Poslovnik o delu Sveta za kakovost in evalvacije. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za svet opravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Pristojnosti

Naloge Sveta za kakovost in evalvacije so v skladu s 3. členom Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela naslednje:

 • enkrat letno do konca januarja pripravi in ministru predlaga področja in teme nacionalnih evalvacijskih študij;
 • daje soglasje k načrtom posodabljanja in posodabljanja s poskusom;
 • na podlagi strokovne in metodološke evalvacijske ocene daje soglasje k poročilom posodabljanja in posodabljanja s poskusom;
 • sodeluje z javnimi zavodi, inštituti in univerzami na področju spremljanja in evalvacije;
 • opravlja druge naloge, povezane s spremljanjem in evalvacijo.

Svet za kakovost in evalvacije pripravlja letna poročila o svojem delovanju in je dolžan z njimi seznaniti pristojne strokovne svete iz 22. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Sestava Sveta za kakovost in evalvacije

Svet sestavljajo predsednik ter člani sveta, ki pokrivajo ključna področja vzgoje in izobraževanja na ravni douniverzitetnega izobraževanja. Predsednika in člane sveta imenuje minister, pristojen za izobraževanje.

Člani Sveta za kakovost in evalvacije

Svet za kakovost in evalvacije je bil imenovan s sklepom ministrice dr. Simone Kustec dne 5. 7. 2021 v naslednji sestavi:

 • dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, predsednica
 • dr. Janez Vogrinc, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, član
 • dr. Tomaž Deželan, Univerza v Ljubljani, član
 • dr. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, članica
 • dr. Jasna Mažgon, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, članica
 • dr. Ajda Fošner, Gea College - fakulteta za podjetništvo, članica
 • mag. Bojan Hajdinjak, predsednik Zveze ljudskih univerz Slovenije, član
 • mag. Jaka Erker, ravnatelj Gimnazije Šentvid, član
 • mag. Breda Forjanič, ravnateljica Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, članica
 • Doris Kužel, ravnateljica Osnovne šole Škofja Loka - mesto, zdaj ZRSŠ, članica
 • mag. Mateja Urbančič Jelovšek, ravnateljica OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana, članica
 • dr. Mojca Štraus, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, članica.

Pomembni akti in poročila Sveta za kakovost in evalvacije