Skoči do osrednje vsebine

Svet za kakovost in evalvacije

Svet za kakovost in evalvacije je svetovalno telo ministra in je pristojen za spremljanje posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela. Daje soglasja k načrtom, vmesnim in končnim poročilom vseh posodabljanj vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji.

Splošni podatki

predsednica: dr. Milena Ivanuš Grmek

Predsednik in člani Sveta za evalvacije so imenovani za 5 let. Za proučevanje posameznih vprašanj ter pripravo mnenj predlogov in sklepov, ki so v pristojnosti sveta, lahko svet imenuje občasna delovna telesa in ekspertne skupine oziroma eksperte. Organizacijo in način dela ureja Poslovnik o delu Sveta za kakovost in evalvacije. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Pristojnosti

Naloge Sveta za kakovost in evalvacije so v skladu s 3. členom Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela naslednje:

 • enkrat letno do konca januarja pripravi in ministru predlaga področja in teme nacionalnih evalvacijskih študij;
 • daje soglasje k načrtom posodabljanja in posodabljanja s poskusom;
 • na podlagi strokovne in metodološke evalvacijske ocene daje soglasje k poročilom posodabljanja in posodabljanja s poskusom;
 • sodeluje z javnimi zavodi, inštituti in univerzami na področju spremljanja in evalvacije;
 • opravlja druge naloge, povezane s spremljanjem in evalvacijo.

Svet za kakovost in evalvacije pripravlja letna poročila o svojem delovanju in je dolžan z njimi seznaniti pristojne strokovne svete iz 22. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Sestava Sveta za kakovost in evalvacije

Svet sestavljajo predsednik ter člani sveta, ki pokrivajo ključna področja vzgoje in izobraževanja na ravni douniverzitetnega izobraževanja. Predsednika in člane sveta imenuje minister, pristojen za izobraževanje.

Člani Sveta za kakovost in evalvacije

Svet za kakovost in evalvacije je bil imenovan s sklepom ministrice dr. Maje Makovec Brenčič dne 26. 5. 2016 v naslednji sestavi:

 • dr. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, predsednica
 • dr. Tatjana Devjak, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, članica
 • dr. Miran Lavrič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, član
 • dr. Jasna Mažgon, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, članica
 • Aleš Ojsteršek, Urad za razvoj izobraževanja, MIZŠ, član
 • dr. Milena Valenčič Zuljan, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, članica
 • dr. Marko Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, član
 • mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, članica
 • mag. Frančiška Al-Mansour, ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad-Ljubljana in predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, članica
 • mag. Breda Forjanič, ravnateljica Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in predsednica Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, članica
 • Doris Kužel, ravnateljica Osnovne šole Škofja Loka - mesto, članica
 • Karmen Cunder, ravnateljica Osnovne šole 8 talcev Logatec, članica.

Pomembni akti in poročila Sveta za kakovost in evalvacije