Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za mladino

Naloge

Svet Vlade Republike Slovenije za mladino ima sledeče naloge:

  • spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj mladih v družbi,
  • spremlja in ocenjuje upoštevanje predlogov mladih na družbene spremembe,
  • predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v drugih politikah na državni ravni,
  • obravnava in daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov vlade , ki se nanašajo na področje mladinskega dela, mladinskih politik in življenja mladih nasploh, 
  • razpravlja in daje mnenje pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih, 
  • daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine,
  • daje predloge in priporočila glede financiranja dejavnosti mladih,
  • obravnava trende programskih in finančnih načrtov mladinskih organizacij ter drugih, ki sodelujejo na področju mladine,
  • daje vladi ter pristojnim ministrstvom predloge, pobude in priporočila za uresničevanje zaveze po krepitvi mladinske razsežnosti v posameznih sektorskih javnih politikah,
  • vzpodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni ravni.