Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za mladino

Naloge

Svet Vlade Republike Slovenije za mladino ima sledeče naloge:

 • spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj mladih v družbi,
 • spremlja in ocenjuje upoštevanje predlogov mladih na družbene spremembe,
 • predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v drugih politikah na državni ravni,
 • obravnava in daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov vlade , ki se nanašajo na področje mladinskega dela, mladinskih politik in življenja mladih nasploh, 
 • razpravlja in daje mnenje pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih, 
 • daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine,
 • daje predloge in priporočila glede financiranja dejavnosti mladih,
 • obravnava trende programskih in finančnih načrtov mladinskih organizacij ter drugih, ki sodelujejo na področju mladine,
 • daje vladi ter pristojnim ministrstvom predloge, pobude in priporočila za uresničevanje zaveze po krepitvi mladinske razsežnosti v posameznih sektorskih javnih politikah,
 • vzpodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni ravni.

Člani sveta (obdobje od 10. 9. 2020 do 12. 10. 2021)

Predstavniki mladinskih organizacij in združenj:

 • Anja Mager, predstavnica nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Marko Kozlevčar, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Martin Nahtigal, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
 • Anton Žan Uranc, predstavnik Mladinskega sveta Slovenije,
 • Matic Matjašič, predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti,
 • Klemen Peran, predstavnik Študentske organizacije Slovenije,
 • Maja Kalin, predstavnica Dijaške organizacije Slovenije,
 • Miha Peternel, predstavnik mladinskih centrov,
 • Žiga Štajnbaher, predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine,
 • Nejc Krevs, predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih.

Predstavniki Vlade Republike Slovenije:

 • dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, kot predsednica,
 • dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in kot namestnik državni sekretar mag. Aleš Irgolič,
 • dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo, in kot namestnica državna sekretarka: dr. Ignacija Fridl Jarc,
 • Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in kot namestnica državna sekretarka Mateja Ribič,
 • Janez Poklukar, minister za zdravje, in kot namestnica državna sekretarka Alenka Forte.
 • Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, in kot namestnica državna sekretarka Urška Ban,
 • mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, in kot namestnik državni sekretar Robert Rožac,
 • mag. Dolores Kores, direktorica Urada Republike Slovenije za mladino,
 • Zvonko Černač, minister za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo, in kot namestnica mag. Petra Potrpin Bertole,
 • Anamarija Mežan, predstavnica Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije.