Skoči do osrednje vsebine

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

Naloge in pristojnosti

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO ima sledeče naloge:

 • svetuje Vladi Republike Slovenije in njenim organom ter delegacijam ob generalni konferenci UNESCO in drugih medvladnih sestankih v vseh zadevah s področja delovanja UNESCO,
 • povezuje in pospešuje sodelovanje vladnih in nevladnih organov in organizacij v izvajanju programskih aktivnosti UNESCO v Republiki Sloveniji ter njihovo sodelovanje v aktivnostih zunaj države, vključno z nudenjem strokovnih nasvetov in pomoči UNESCO in drugim nacionalnim komisijam,
 • skrbi za uresničevanje ciljev UNESCO v Republiki Sloveniji in za predstavljanje slovenskih interesov v oblikovanju in izvajanju programa in aktivnosti UNESCO,
 • spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja, ki jih nudi in omogoča UNESCO prek svojih širokih mednarodnih aktivnosti,
 • pospešuje sodelovanje pri izvajanju programskih aktivnosti z drugimi nacionalnimi komisijami, sedežem UNESCO in regionalnimi uradi UNESCO, 
 • obravnava možnosti sodelovanja Republike Slovenije z UNESCO na področju izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacij in drugih programskih nalog UNESCO ter o svojih predlogih obvešča Vlado Republike Slovenije, 
 • obravnava programe, projekte in druge aktivnosti UNESCO ter pripravlja predloge za njihovo izvajanje in vključevanje Republike Slovenije v te aktivnosti, oziroma prek svojih delegatov sodeluje na mednarodnih seminarjih, konferencah, sipmozijih in drugih srečanjih, organiziranih v okviru programov UNESCO doma in v tujini,
 • pripravlja izhodišča za nastop vladne delegacije na zasedanjih generalne konference UNESCO ter predlaga sestavo delegacij, udeležence na drugih sestankih UNESCO ter predstavnike Republike Slovenije v organih UNESCO,
 • pripravlja mnenja o sklepanjih in izvajanju konvencij in priporočil ter drugih dokumentov, sprejetih v okviru pristojnosti UNESCO, ter daje pobude za njihovo izvajanje v Republiki Sloveniji,
 • daje pobude in predloge za pripravo poročil in drugih informativnih gradiv, ki seznanjajo UNESCO s stanjem na področju izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacij in drugih področij v pristojnosti UNESCO v Republiki Sloveniji, ter za pripravo statističnih in drugih podatkov s teh področij,
 • daje pobude za vključevanje organizacij, strokovnih društev in posameznikov s področij pristojnosti UNESCO v njegove aktivnosti,
 • obvešča javnost o ciljih in akcijah UNESCO, obravnava vprašanja, povezana s predstavljanjem najpomembnejših dokumentov, sprejetih v UNESCO, širši javnosti ter njihovim prevajanjem v slovenščino,
 • obravnava druga vprašanja s področja sodelovanja Republike Slovenije z UNESCO.