Skoči do osrednje vsebine

Projektna skupina za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

Dne 4. 10. 2016 je takratni minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič v Ministrstvu za pravosodje ustanovil Projektno skupino za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

Delovne naloge

 • obravnava sodbe ESČP proti Republiki Sloveniji, ki jih s poročilom prejme od Državnega odvetništva Republike Slovenije (v nadaljevanju: DODV);
 • vodi, usklajuje in koordinira izvrševanje sodb ESČP. Vodi in usklajuje pripravo akcijskega načrta ali poročila in spremlja njegovo izvajanje, kadar se sodba nanaša na pristojnost Ministrstva za pravosodje;
 • usklajuje pripravo akcijskega načrta ali poročila in nudi strokovno pomoč pristojnemu resorju, ki pripravlja osnutek akcijskega načrta ali poročila, kadar se sodba nanaša na pristojnost drugih ministrstev;
 • pri pripravi ali dopolnitvi akcijskega načrta ali poročila sodeluje z DODV, s Stalnim Predstavništvom RS pri Svetu Evrope, sodišči in pristojnimi notranjimi organizacijskimi enotami Ministrstva za pravosodje ter drugimi pristojnimi ministrstvi in organi, kadar se sodba nanaša na njihovo pristojnost. Z DODV lahko sodeluje tudi pri pripravi odgovora na pritožbo pri ESČP ali poravnave;
 • sodeluje s pristojnim Oddelkom za izvrševanje sodb Sveta Evrope ter ESČP;
 • opravlja naloge kontaktne točke z Oddelkom za izvrševanje sodb Sveta Evrope v zvezi z akcijskim načrtom ali poročilom;
 • zagotavlja udeležbo na sestankih Odbora ministrskih namestnikov Sveta Evrope o človekovih pravicah (OMN DH) pri obravnavi izvrševanja sodb ESČP.
 • predstavlja stališča glede obravnavanih primerov proti RS ali glede drugih primerov, če tako oceni;
 • sodeluje lahko pri pripravi predlogov sprememb zakonodaje ali drugih ukrepov, ki se nanašajo na izvrševanje sodb ESČP;
 • v sodelovanju z vodstvom Ministrstva za pravosodje seznanja sodstvo, Varuha človekovih pravic in druge pristojne resorje ter strokovno in zainteresirano javnost s sodbami ESČP in sprejetimi ukrepi;
 • sodeluje pri usposabljanjih in promociji spoštovanja človekovih pravic, zlasti na podlagi sodb ESČP v RS in tujini;
 • zagotavlja strokovno in tehnično podporo za delovanje Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb ESČP (MDS) in za pripravo letnega poročila, ki ga obravnava MDS. Vodjo MDS lahko seznani s stanjem zadev, o pričakovanih pomembnejših in prejetih sodbah ESČP, o akcijskih načrtih in poročilih, ki so pripravljeni, so v pripravi ali so bili obravnavani na OMN DH ter o predlaganih ali predvidenih sistemskih ukrepih, spremembi zakonodaje ali drugih ukrepih z večjimi finančnimi posledicami. Vodji MDS po potrebi predlaga obravnavo odprtih vprašanj na MDS, ki se nanašajo na pripravo akcijskih načrtov ali poročil.

Člani projektne skupine

 • mag. Robert Golobinek, vodja;
 • Romana Berčič, članica;
 • Janja Plevnik, članica;
 • mag. Tina Rozman, članica;
 • Irena Vogrinčič, članica;
 • mag. Maja Velič, članica.