Skoči do osrednje vsebine

Programski odbor za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike

Vlada Republike Slovenije je ustanovila Programski odbor za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike. Programski odbor, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije, skupaj z novim Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti predstavlja pomembne del reformnih aktivnosti v okviru komponente C3 K1: Raziskave, razvoj in inovacije v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska Unija.

Medinstitucionalni programski odbor bo:

  • pripravljal skupna izhodišča za usklajeno znanstveno-raziskovalno in inovacijsko politiko, ki bodo osnova za bolj učinkovito in koordinirano upravljanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih aktivnosti;
  • obravnaval in usklajeval strateško - operativne vidike, ki se nanašajo na načrtovanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike;
  • usklajeval programe in ukrepe financiranja ministrstev ter javnih agencij, ki so zastopani v programskem odboru ne glede na vir financiranja s ciljem stabilnega in usklajenega financiranja;
  • obravnaval ključna izvedbena vprašanja za standardizacijo in koherentnost izvajanja javnih razpisov, pozivov in drugih ukrepov različnih resorjev, javnih agencij, skladov ter komplementarnost teh ukrepov z ukrepi Slovenske izvozne in razvojne banke ob upoštevanju danih pogodbenih mandatov s strani Republike Slovenije;
  • spremljal in analiziral rezultate javnih razpisov, pozivov in drugih ukrepov ministrstev, javnih agencij in skladov, zastopanih v programskem odboru ter pripravlja predloge za izboljšanje;
  • usklajeval in povezoval različne aktivnosti mreženja, informiranja, usposabljanj ter izvedbe skupnih dogodkov v okviru krepitve znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega ekosistema;
  • razvijal sistem spremljanja in vrednotenja RRI aktivnosti ter obravnava skupna poročila in izvedene evalvacije izvajanja znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike ter na tej podlagi predlaga aktivnosti za izboljšanje;
  • zagotavljal medsebojno obveščanje in seznanjanje s ključnimi zakonodajnimi, strateškimi ter operativnimi dokumenti iz različnih delovnih področij;
  • redno poročal in usklajeval aktivnosti z Razvojnim svetom Republike Slovenije;

Programski odbor se bo povezoval z Razvojnim Svetom Republike Slovenije, ki bo na strateški ravni v skladu s pristojnostmi iz Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti spremljal izvajanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v Sloveniji ter Vladi Republike Slovenije predlagal izhodišča in usmeritve za pripravo znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.

Terminski načrt izvajanja inštrumentov sofinanciranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti MVZI, MGTŠ, SPIRIT in ARRS v letu 2023

Več informacij o nalogah in članih ter članicah Programskega odbora: