Skoči do osrednje vsebine

Posvetovalna delovna skupina za mednarodne raziskave in študije na področju vzgoje in izobraževanja

Delovna skupina je krovna nosilka usmerjanja in koordinacije pri reševanju vprašanj v povezavi z mednarodnimi raziskavami in študijami na področju douniverzitetnega izobraževanja, v katerih Slovenija sodeluje ali načrtuje sodelovanje.

Splošni podatki

predsednik: Damir Orehovec

Predsednik in člani Posvetovalne delovne skupine za mednarodne raziskave in študije na področju vzgoje in izobraževanja so imenovani do preklica. Posvetovalna skupina pri svojem delu sodeluje s strokovno delovno skupinoc, ki pri ministrstvu koordinira in neposredno spremlja izvajanje tekočih mednarodnih raziskav in študij. Po potrebi sodeluje tudi z raziskovalnimi skupinami, nosilkami raziskovalnega dela izvajanja mednarodnih raziskav in študij ter predstavniki Slovenije v mednarodnih mrežah odborih in drugih telesih za načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje mednarodnih raziskav in študij. Po potrebi v svojne delo vključuje tudi vodje in ekspertne sodelavce ustreznih drugih ministrskih služb, javnih zavodov na področju izobraževanja in druge pomembne zunanje strokovnjake. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za posvetovalno delovno skupino opravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Pristojnosti

Naloge posvetovalne skupine so:

 • obravnavanje pobud in predlogov za sodelovanje Slovenije v mednarodnih raziskavah oziroma študijah,
 • seznanjanje s potekom priprave in izvedbe mednarodnih raziskav in študij, v katerih sodeluje Slovenija, ter obravnavanje različnih odprtih vprašanj,
 • seznanjanje z rezultati mednarodnih raziskav in študij,
 • oblikovanje in obravnavanje pobud ter predlgoov za javno obravnavo, diseminacijo in uporabo rezultatov ter analiz mednarodnih raziskav in študij s ciljem seznanjana najširše strokovne in splošne javnosti,
 • obravnavanje predlogov za nadaljnje sekundarne analize podatkov mednarodnih raziskav in študij ter seznanjanje z njihovimi rezultati,
 • samoevalvacija sodelovanja in dela vodje, namestnika/-ce ter članov posvetovalne skupine.

Sestava posvetovalne delovne skupine

Posvetovalno delovno skupino sestavljajo vodja, namestnik/-ca vodje ter člani skupine, ki so zaposleni na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Člani posvetovalne delovne skupine

V posvetovalno delovno skupino so imenovani:

 • Damir Orehovec, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vodja;
 • Maja Mihelič Debeljak, direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, namestnica vodje;
 • Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član;
 • Ksenija Bregar Golobič, Sektor za razvoj izobraževanja, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica;
 • Mojca Štraus, Sektor za kakovost in analize, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica;
 • Tanja Taštanoska, vodja Sektorja za kakovost in analize, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica;
 • Sabina Melavc, Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica.