Skoči do osrednje vsebine

Poravnalni svet je izvensodno telo, ki si prizadeva za mirno rešitev spora, ki nastane med delodajalcem in delavcem v zvezi z izumom, ustvarjenim v delovnem razmerju.

Poravnalni svet pri Uradu za intelektualno lastnino deluje že od leta 1995. Je izvensodno telo, ki si prizadeva za mirno rešitev spora, ki nastane med delodajalcem in delavcem v zvezi z izumom, ustvarjenim v delovnem razmerju. Sodno varstvo pravic v zvezi s takšnim sporom je dovoljeno le, če je bil pred tem sprožen postopek pred Poravnalnim svetom, pa ta ni bil uspešen.

Poravnalni svet sestavljajo predsednik, namestnik in štirje člani.

Predsednika in njegovega namestnika imenuje za dobo treh let na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o izumih iz delovnega razmerja minister, pristojen za področje industrijske lastnine, in sta lahko ponovno imenovana. Za predsednika in njegovega namestnika je lahko imenovana le oseba, ki ima opravljen pravniški državni izpit.

S sklepom ministra številka 014-19/2023-4 z dne 26. 7. 2023, sta bila imenovana člana:

  • Gregor Maček, univ. dipl. inž. el., univ. dipl. prav., predsednik,
  • Vesna Kovič, univ. dipl. prav., namestnica predsednika.

Po dva člana za vsak spor posebej imenuje direktor Urada za intelektualno lastnino izmed oseb, vpisanih v register zastopnikov pri uradu (vsaj en član mora imeti strokovne izkušnje na področju tehnike, na katerega se izum nanaša) za vsak posamezen spor, po enega člana pa vsaka stranka v postopku.

Urad za intelektualno lastnino za Poravnalni svet opravlja administrativno-tehnične naloge.

Urad za intelektualno lastnino objavlja vsebine na tej strani na zahtevo Poravnalnega sveta in ne odgovarja za vsebino teh objav.