Skoči do osrednje vsebine

Odbor za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

Naloge

Odbor preverja zlasti napredek pri izvajanju strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) ter doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti; težave, ki vplivajo na smotrnost SN SKP, ter ukrepe, sprejete za obravnavanje teh težav, vključno z napredkom pri poenostavitvi in zmanjšanju upravnega bremena za končne upravičence; elemente predhodne ocene; napredek, dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in vsakega nadaljnjega spremljanja ugotovitev; zadevne informacije v zvezi s smotrnostjo SN SKP; izvajanje ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo ter širjenje administrativne usposobljenosti za javne organe in kmete ter druge upravičence. Odbor izdaja mnenja o metodologiji in merilih, letnih poročilih o smotrnosti, o načrtu vrednotenja in njegovih spremembah ter mnenja o vseh predlogih organa upravljanja za spremembo SN SKP.

Člani

 • Tatjana Buzeti, predsednica (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano);
 • Maša Žagar, namestnik Igor Ahačevčič (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano);
 • Andreja Komel, namestnica Polona Kolarek Novšek (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano);
 • Alenka Šesek, namestnica Irena Matekovič Čuješ (Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja);
 • Alenka Ivačič, namestnik dr. Matjaž Tratnik (Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja);
 • Nika Juvan, namestnica Manca Peternel (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti);
 • Primož Ferjančič, namestnica Saša Kek (Ministrstvo za digitalno preobrazbo);
 • Marina Dobraš (Ministrstvo za finance);
 • Sibil Klančar, namestnica Nataša Florjančič (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport);
 • Monika Pintar Mesarič (Ministrstvo za infrastrukturo);
 • Vinko Žagar, namestnica Alja Dražumerič (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj);
 • Barbara Mlakar, namestnica Irena Marš (Ministrstvo za kulturo);
 • Andrej Bibič, namestnik Robert Grnjak (Ministrstvo za naravne vire in prostor);
 • Petra Karo Bešter, namestnik dr. Danijel Crnčec (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo);
 • Peter Volasko, namestnik dr. Primož Medved (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije);
 • Maja Gluecks, namestnik Janez Žužek (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje);
 • Barbara Kutin Slatnar, namestnik Aleš Krajnc (Statistični urad Republike Slovenije);
 • Mateja Kovač, namestnica dr. Tina Kocjančič (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj);
 • Matjaž Ribaš, namestnica Tjaša Perković (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja);
 • Mateja Žvikart, namestnica mag. Martina Kačičnik Jančar (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave);
 • Nina Barbara Križnik, namestnica mag. Anita Jakuš (Gospodarska zbornica Slovenije);
 • Janez Pirc, namestnik Anton Jagodic (Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije);
 • Blaž Cvar, namestnica mag. Maja Rigač (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije);
 • Anton Medved, namestnik Jernej Redek (Sindikat kmetov Slovenije);
 • Alenka Marjetič Žnider, namestnica Jožica Polajžer (Zadružna zveza Slovenije);
 • Lidija Senič, namestnica Tina Žerovnik (Čebelarska zveza Slovenije);
 • Blaž Blažič, namestnica Katarina Denac (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije);
 • Roman Medved, namestnik Luka Juvančič (Društvo za razvoj slovenskega podeželja);
 • Uroš Brankovič, namestnik Sašo Obolnar (Plan B za Slovenijo);
 • Jože Soklič, namestnica Renata Kosi (Združenje turističnih kmetij Slovenije);
 • Aleš Fister (Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije);
 • Irena Ule, namestnica Jožica Gričnik (Zveza kmetic Slovenije);
 • Rok Sedminek, namestnik Mihael Koprivnikar (Zveza lastnikov gozdov Slovenije);
 • Breda Kutin, namestnica Marjana Peterman (Zveza potrošnikov Slovenije);
 • Doris Letina, namestnica Mateja Kopar (Zveza slovenske podeželske mladine);
 • Darja Majkovič, namestnik Marjan Kardinar (Skupnost občin Slovenije);
 • Janja Jordan, namestnica Ivana Štrkalj (Združenje mestnih občin Slovenije);
 • David Pelc, namestnica Katarina Čoklc (Združenje občin Slovenije);
 • Helena Budim Čuk, namestnica Dragica Bratanič (Lokalne akcijske skupine – LAS);
 • Tomaž Jančar, namestnik Gregor Lipovšek (Skupnost naravnih parkov Slovenije).