Skoči do osrednje vsebine

Komisija Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno

Pristojnosti

Komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno opravlja naslednje naloge:

 • usklajuje vsebine dela nadzornih organov s področja odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno;
 • predlaga Vladi Republike Slovenije ukrepe za učinkovitejše preprečevanje in odkrivanje dela in zaposlovanja na črno;
 • poroča o izvajanju in učinkih tega zakona Ekonomskosocialnemu svetu, Vladi Republike Slovenije in Inšpekcijskemu svetu Republike Slovenije do konca junija naslednjega leta za preteklo koledarsko leto;
 • daje pobude za spremembe predpisov s področja, za katero je ustanovljena;
 • vsako leto opredeli dejavnosti, za katere ocenjuje, da se v njih državljani tretjih držav v večji meri nezakonito zaposlujejo, in pripravi načrt inšpekcijskih pregledov;
 • vsako koledarsko leto pripravi poročilo o opravljenih inšpekcijskih pregledih iz prejšnje alineje in o rezultatih teh pregledov obvesti Evropsko komisijo do konca junija naslednjega leta za preteklo koledarsko leto.

Mandat članov komisije traja pet let. Komisijo sestavljajo predstavnik ministrstva, pristojnega za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva, pristojnega za pravosodje, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, predstavniki nadzornih organov iz tega zakona, predstavnik delodajalcev in predstavnik delojemalcev. Predsednik komisije je predstavnik ministrstva, pristojnega za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.

Predsednik in člani komisije opravljajo delo v komisiji kot del svojih rednih delovnih obveznosti.

Komisija odloča, če so na seji navzoči najmanj predsednik ali njegov namestnik in polovica članov komisije.

Strokovno tehnična opravila za komisijo in postopke za imenovanje komisije opravlja ministrstvo, pristojno za delo.

Člani

 • mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predsednica komisije,
 • Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, namestnik predsednice komisije,
 • Urška Petrovčič, Ministrstvo za finance, članica,
 • Igor Kovačič, Ministrstvo za pravosodje, član,
 • Damjana Bokal, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,
 • Maja Javornik, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
 • mag. Sonja Konestabo, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, članica,
 • Andreja But, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, članica,
 • Janko Kosi, Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo, član,
 • Tanja Varljen, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, članica,
 • mag. Saša Dragar Milanovič, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, članica,
 • Katja Privšek, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, članica,
 • mag. Mateja Kozlevčar, Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport, članica,
 • Zinka Prunk, Finančna uprava Republike Slovenije, članica,
 • Metka Meh, Finančna uprava Republike Slovenije, članica,
 • Tomaž Nemanič, Generalna policijska uprava, član,
 • Mitja Vukovič, predstavnik delojemalcev, član in
 • Smiljan Škarica, predstavnik delodajalcev, član.