Skoči do osrednje vsebine

Komisija Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

Komisija Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja predhodno obravnava vladna gradiva z naslednjih delovnih področij:

 • pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Republike Slovenije;
 • ustanavljanja svetov vlade in delovnih skupin vlade ter imenovanja in razrešitev v njih;
 • notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest za organe državne uprave ter druge pravne osebe, ki jih je (so)ustanovila Republika Slovenija in tako določa ustanovitveni akt;
 • skupnega kadrovskega načrta za organe državne uprave;
 • izjemnih pokojnin, izjemnih družinskih pokojnin, republiških priznavalnin ter drugih vprašanj, ki izhajajo iz zakona, ki ureja izjemno priznanje in odmero starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, ter zakona, ki ureja republiške priznavalnine;
 • organizacijskih, kadrovskih in drugih ukrepov za delo organov državne uprave; 
 • imenovanj, razrešitev in odpoklicev, za katere je pristojna vlada;
 • imenovanj in razrešitev, o katerih odloča državni zbor ali predsednik republike, vlada pa je predlagateljica oziroma daje mnenje;
 • pravic javnih uslužbencev, o katerih odloča vlada;
 • pritožb in izrednih pravnih sredstev zoper upravne odločbe ministrstev in organov v njihovi sestavi, ko je v materialnem zakonu predvidena pristojnost vlade;
 • sproženih upravnih sporov zoper vlado;
 • izjavljanja volje v upravnih in sodnih postopkih na podlagi zakonov;
 • sklepanja poravnav ali uvedbe drugih postopkov alternativnega reševanja sporov;
 • izdajanja navodil državnemu pravobranilstvu v zvezi s sodnimi in upravnimi postopki;
 • odlikovanj državljanov Republike Slovenije s strani tuje države;
 • drugih administrativnih zadev in imenovanj iz pristojnosti vlade.