Skoči do osrednje vsebine

SVETOVALEC (m/ž) – 1 delovno mesto - v Oddelku za ceremonial in korespondenco v Diplomatskem protokolu (šifra DM 2570) za čas trajanja projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana, objavlja razpis za zasedbo prostih diplomatskih delovnih mest za projekt predsedovanja RS Svetu EU 2021 (PSEU):

SVETOVALEC - PSEU (m/ž)1 delovno mesto - v Oddelku za ceremonial in korespondenco v Diplomatskem protokolu (šifra DM 2570)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in Zakonom o zunanjih zadevah:

- končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),

- pridobljenih najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;

- državljanstvo Republike Slovenije;

-  znanje uradnega jezika;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katerega se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnje izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali ima izdano veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (nacionalno, EU) do stopnje »ZAUPNO«, sicer ga bodo morali pridobiti do dneva nastopa dela.     

Opis delovnih nalog:

SVETOVALEC – PSEU:

  • koordinacija, priprava in protokolarna izvedba aktivnosti MZZ v okviru PSEU2021;
  • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
  • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
  • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
  • opravljanje drugih nalog podobne stopnje zahtevnosti po navodilu vodje.

Kandidati oddajo prijavo na priloženem obrazcu.

Prijava mora vsebovati:

  1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena;
  2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal;
  3. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije;

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

  • soglasje kandidata, da za namen tega izbirnega postopka dovoljuje Ministrstvu za zunanje zadeve pridobitev podatkov iz 1 in 3. točke iz evidenc;
  • izjavo kandidata, da soglaša s tem, da se bo zanj v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo in 9/10) opravilo varnostno preverjanje za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov najmanj do stopnje tajnosti »ZAUPNO« (nacionalno in EU)

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora predložiti ustrezna dokazila sam.

Ministrstvo za zunanje zadeve bo opravilo izbiro kandidatov po predmetni objavi in z izbranimi kandidati sklenilo delovno razmerje za določen čas – Projekt PSEU do 31. 3. 2022, in sicer s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

Izbranemu kandidatu bodo na delovnem mestu svetovalec določene pravice in obveznosti v uradniškem nazivu svetovalec III.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, in v drugih uradnih prostorih ministrstva.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za objavo PSEU2021- ZDP« na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Kadrovska služba, Prešernova 25, Ljubljana, ali na elektronski naslov: kadrovska.mzz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, in sicer v roku 3 dni po objavi na portalu gov.si in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Dodatne informacije o javni objavi daje Vesna Rek Kovačič, telefon: 01 478 2298, vsak delavnik od 10:00 do 11:00 ure.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Iskalnik