Skoči do osrednje vsebine

Vodja referata v Oddelku za upravno poslovanje, v Referatu za ravnanje z dokumentarnim gradivom Tobačna (282) | Upravna enota Ljubljana

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šest-mesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ljubljana, Tobačna ulica 5, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih Upravne enote Ljubljana.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu vodja referata opravljal v izhodiščnem plačnem razredu: 36 oziroma 1.815,99 EUR bruto.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oz. najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oz. najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • znanje slovenskega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Delovno področje:

 • vodenje, organiziranje in koordiniranje dela v referatu
 • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja
 • urejanje in evidentiranje dokumentarnega in arhivskega gradiva
 • posredovanje informacij in dokumentov uporabnikom
 • opravljanje upravnih overitev lastnoročnega podpisa, prepisa in kopije dokumentov
 • sodelovanje z Arhivom RS pri odbiranju in izločanju dokumentarnega, arhivskega gradiva
 • izločanje dokumentarnega gradiva, ki so mu potekli roki hrambe
 • organizacija in vodenje prevzema tekoče zbirke dokumentarnega gradiva
 • razvrščanje, klasifikacija in odprema dokumentarnega gradiva
 • vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji
 • izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji
 • vodenje najzahtevnejših seznamov in pregledov
 • priprava zahtevnejših gradiv iz strokovnega področja
 • sprejem vlog in posredovanje informacij
 • zaračunavanje upravnih taks
 • sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati

 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 2. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, v kateri kandidat navede vse dosedanje zaposlitve, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu z navedbo stopnje/ravni izobrazbe, ki je bila zahtevana za to delovno mesto.
 3. Izjavo kandidata, da:
  1. je državljan Republike Slovenije,
  2. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  3. zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
 4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Ljubljana pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc. 
 5. Izjavo kandidata, da je seznanjen in dovoljuje, da bo Upravna enota Ljubljana podatke, ki jih je kandidat navedel v prijavi za prosto delovno mesto, obdelovala za namen izvedbe javnega natečaja.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu, ki ga pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Vodja referata v Oddelku za upravno poslovanje, v Referatu za ravnanje z dokumentarnim gradivom Tobačna Upravne enote Ljubljana, številka 110-77/2023«  na naslov: Upravna enota Ljubljana, Linhartova cesta 13, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave, portalu GOV.SI, https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.ljubljana@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Zadnji dan za prijavo je 26. 9. 2023.

Besedilo in prijavni obrazec