Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec za kadrovske in splošne zadeve v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper (DM 5183) | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec za kadrovske in splošne zadeve opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper oziroma na celotnem območju delovanja zavoda.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje: 

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka na drugi stopnji (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno),
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno),
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega obvladanja slovenščine),
 • višja raven znanja jezika narodne skupnosti - italijanskega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Delovno področje:

 • izvajanje kadrovskih funkcij (zbiranje in priprava podatkov za vnos v kadrovsko informacijski sistem, opravila, vezana na izplačilo plač in druge naloge),
 • sodelovanje pri pripravi aktov s področja delovno pravnih in organizacijsko kadrovskih zadev,
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev s področja delovnih razmerij in drugih zahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
 • vodenje postopkov v zvezi z izvedbo javnih naročil,
 • izvajanje drugih nalog enake ali podobne zahtevnosti s širšega področja dela.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja delovnih razmerij in upravljanja s človeškimi viri.

Postopek prijave

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici na naslov Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper z označbo  »Javni natečaj – višji svetovalec za kadrovske in splošne zadeve 110-158/2023«, in sicer v roku 10 dni po objavi na enotnem portalu državne uprave: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ oziroma Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.  Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zpkz-kp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije