Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec v Službi za splošne zadeve (DM 424) | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC v Službi za splošne zadeve, št. DM 424, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s trimesečnim poskusnim delom.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
  • najmanj 4 leta delovnih izkušenj(1),
  • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv(2),
  • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka(3),
  • osnovna raven znanja tujega jezika,
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

(1)Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za eno tretjino, v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 (2) Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

 (3) Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Delovne naloge

 -  sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv

 - samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv

 -  vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih

-   vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov

-   samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo pravne smeri in/ali s poznavanjem področja javnega naročanja.

 

Postopek prijave

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena in oddana na prijavnem obrazcu z oznako UVHVVR prijavni obrazec, št. DM 424, ki je priloga tega javnega natečaja, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in lastnoročno podpisanimi izjavami. Kandidat lahko po lastni presoji obrazcu prijave priloži tudi kratek življenjepis.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v uradniški naziv višji svetovalec II in I.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj višji svetovalec, št. U1004-26/2023« na naslov: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletišču državne uprave GOV.SI. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.uvhvvr@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec