Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec v Sektorju za duševno zdravje in demenco (DM 4211) | Ministrstvo za zdravje

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, in sicer predvidoma za čas nadomeščanja javne uslužbenke, začasno odsotne zaradi materinskega in starševskega dopusta ter s polnim delovnim časom.

Izbranemu kandidatu se bodo na delovnem mestu višji svetovalec določile pravice in dolžnosti glede na uradniški naziv višji svetovalec II. Izhodiščni plačni razred predmetnega delovnega mesta je 38.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana oz. v njegovih uradnih prostorih.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), smer: pravo;
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja). 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku.

Izbrani kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposliti opraviti osnovno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov.

Delovne naloge

Delovno področje:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi;
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Postopek prijave

Obrazec za prijavo je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata. 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo – št. objave: 110-3/2024-2711", na naslov: Ministrstvo za zdravje, Kadrovska služba, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec