Skoči do osrednje vsebine

VIŠJI SVETOVALEC (DM -1096) v Sekretariatu, Projektni enoti Učinkovito pravosodje

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana,

objavlja prosto uradniško delovno mesto

VIŠJI SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Projektni enoti Učinkovito pravosodje (šifra DM -1096), zaposlitev za določen čas do 31. 12. 2022 oziroma do konca trajanja operacije Učinkovito pravosodje.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja);
 • imeti morajo najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) se za delovno mesto višji svetovalec delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali visoko strokovno izobrazbo (prejšnjo) s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Naloge delovnega mesta višji svetovalec so naslednje:

 • vodenje projektov operacije Učinkovito pravosodje;
 • vodenje in koordiniranje projektnih skupin;
 • priprava Vzpostavitvenega dokumenta in terminskega plana projektov;
 • priprava razpisne dokumentacije javnih naročil;
 • koordiniranje in izvajanje dela na projektih v skladu s terminskim planom;
 • spremljanje in poročanje o izvajanju projektov;
 • poročanje o nepravilnostih pri izvajanju projektov;
 • usmerjanje in koordiniranje dela zunanjih izvajalcev;
 • skrbništvo pogodb;
 • preverjanje izvajanja projektov in plačil;
 • zaključevanje projektov;
 • opravljanje drugih zahtevnejših nalog po navodilu vodje.

Prijava mora vsebovati: 

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naziv ter datum pridobljene izobrazbe in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela z datumom sklenitve in datumom prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta),
 3. pisno izjavo kandidata, da
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki      se preganja po uradni dolžnosti,
 1. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji svetovalec brez imenovanja v naziv. Pravice in obveznosti se mu določijo glede na uradniški naziv višji svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31. 12. 2022 oziroma do konca trajanja operacije Učinkovito pravosodje, s polnim delovnim časom, s trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje, Župančičeva ulica 3, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Sredstva so zagotovljena v okviru operacije Učinkovito pravosodje, ki je bila s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja odobrena z Odločitvijo o podpori št. 11-1/1/MP/0 z dne 21. 9. 2016, št. 303-21/2016/21 ter spremenjeno odločitvijo o podpori št. 11-1/1/MP/1 z dne 5. 7. 2018, št. 303-21/2016/33.

Zaposlitev sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu, ki ga pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec v Projektni enoti Učinkovito pravosodje (šifra DM -1096), številka: 1100-57/2019« na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sekretariat, Služba za kadrovske zadeve, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 3 delovnih dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javne objave daje Špela Intihar, telefon 01/369 5790, informacije o delovnem področju pa Gabrijela Sarjaš Dirnbek, telefon: 01/369 5452.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Iskalnik