Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec – organizator izvajanja projektov v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za razvoj, informatiko in investicije, Sektorju za razvojne projekte (šifra DM 1232) | Ministrstvo za obrambo

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu »višji svetovalec – organizator izvajanja projektov« opravljal delo v uradniškem nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, tri mesečno poskusno dobo. Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 36. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 1.815,99 evra bruto. Izbran kandidat bo delo opravljal v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje, Uradu za razvoj, informatiko in investicije, Sektorju za razvojne projekte, na naslovu Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, oziroma v drugih njenih uradnih prostorih.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja Uprave RS za zaščito in reševanje, Urada za razvoj, informatiko in investicije, Sektorja za razvojne projekte, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),
 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja).
 • najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 • višja raven znanja angleškega jezika,
 • s pisno izjavo, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »interno« skladno z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/2006 – uradno prečiščeno besedilo 2), če kandidat ustreznega dovoljenja še nima,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti.

Delovne naloge

 • izdelava zagonskih elaboratov projektov,
 • upravljanje aktivnosti na projektih,
 • evidentiranje dela in spremljanje stroškov,
 • sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči,
 • sodelovanje pri usposabljanju vključenih v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • izvajanje drugih nalog s področja dela uprave po odredbi nadrejenega.

Prednosti pri izbiri

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi obveznega priloženega obrazca »Vloga za zaposlitev«, na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in drugih dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo s prilogami in življenjepisom v pisni obliki (obvezno na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto delovno mesto »VIŠJI SVETOVALEC - organizator izvajanja projektov«, št. 110-74/2024« na naslov: Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja, Služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 14 dni po objavi na spletnem portalu državne uprave GOV.SI in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, torej do vključno 16. 4. 2024 (zadnji dan oddaje priporočeno po pošti). Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov glavna.pisarna@mors.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni od objave javnega natečaja. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI https://www.gov.si

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec