Skoči do osrednje vsebine

Višji finančni svetovalec inšpektor v Sektorju za carine, Oddelku za TARIC (DM 3065) | Finančni urad Kranj (Finančna uprava Republike Slovenije / Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR (šifra 3065) v Oddelku za TARIC

Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji finančni svetovalec inšpektor III, II, I.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 38. plačni razred, to je 2.030,17 EUR bruto.

Lokacija opravljanja dela: Jesenice

Poskusno delo: 6 mesecev

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in polni delovni čas.

Zahteve za prijavo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • 4 leta delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe.

Posebni pogoji in dodatna znanja:

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
 • strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi:
 • splošni strokovni izpit za opravljanje nalog finančne uprave ter
 • strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnje.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta:

 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Opis nalog iz sistemizacije:

 • nudenje zahtevnejših informacij uslužbencem finančne uprave, državnim organom, gospodarskim subjektom in fizičnim osebam v zvezi s postopki, dajatvami, ukrepi in pogoji za uvoz-izvoz blaga,
 • izvajanje zahtevnejšega nadzora nad delovanjem in vzdrževanjem podatkovne baze TARIC, računsko-kontrolnega modula CIS, usklajenostjo EU zakonodaje z integriranimi ukrepi in po potrebi ukrepanje,
 • skrb za integracijo nacionalnih predpisov in ukrepov v podatkovno bazo TARIC,
 • izvajanje zahtevnejšega nadzora pri izdajanju dovoljenj in drugih listin potrebnih pri uvozu določenega blaga,
 • izvajanje zahtevnejšega nadzora pri dodeljevanju EORI številk in registraciji pravnih oseb iz tretjih držav,
 • opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

Postopek prijave

Kandidat, v roku 8 dni po objavi, vloži prijavo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov, kjer se bo delo opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave se pošljejo na naslov: Finančna uprava RS, FU Kranj, Koroška cesta 21, 4001 Kranj  ali na kr.fu@gov.si.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI - Delovna mesta | GOV.SI.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.

Kontaktna oseba za dodatne informacije