Skoči do osrednje vsebine

Višji finančni izterjevalec v Sektorju za izvršbo, Oddelku za izvršbo 1 (DM 2057) | Finančni urad Kranj (Finančna uprava Republike Slovenije / Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC (šifra 2057) v Oddelku za izvršbo 1

Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji finančni izterjevalec III, II, I.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 28. plačni razred, to je 1.371,50 EUR bruto.

Poskusno delo: 6 mesecev.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in polni delovni čas.

Zahteve za prijavo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • najmanj višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba oziroma višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),
 • 2 leti delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe.

Posebni pogoji in dodatna znanja:

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka prve stopnje,
 • strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi:
 • splošni strokovni izpit za opravljanje nalog finančne uprave ter
 • strokovni izpit iz finančne izvršbe,
 • preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta:

 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Opis nalog iz sistemizacije:

 • zahtevnejše ugotavljanje premoženja dolžnika,
 • pripravljanje sklepov o izvršbi na dolžnikove premičnine, denarne terjatve in vrednostne papirje,
 • pripravljanje podatkov za vložitev prijave pri državnem tožilstvu zaradi odtujitve, poškodovanja ali uničenja zarubljenega premoženja,
 • izvajanje rubeža premičnin in izvajanja postopkov prodaje premičnin,
 • obravnavanje zahtevnejših pritožb in drugih vlog dolžnikov,
 • pripravljanje predlogov za odpis obveznosti,
 • ugotavljanje neizterljivosti,
 • pripravljanje zahtevkov za pomoč Policije,
 • priprava podatkov za prijavo terjatev v postopke zaradi insolventnosti,
 • vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga,
 • opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom in drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

Postopek prijave

Kandidat, v roku 8 dni po objavi, vloži prijavo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov, kjer se bo delo opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave se pošljejo na naslov: Finančna uprava RS, FU Kranj, Koroška cesta 21, 4001 Kranj  ali na kr.fu@gov.si.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI - Delovna mesta | GOV.SI.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.

Kontaktna oseba za dodatne informacije