Skoči do osrednje vsebine

Višji finančni inšpektor v Sektorju za nadzor prirejanja iger na srečo (DM 3999) | Posebni finančni urad (Finančna uprava Republike Slovenije / Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra 3999) v Sektorju za nadzor prirejanja iger na srečo 

Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji finančni inšpektor III, II, I.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 40. plačni razred, to je 2.124,46 EUR bruto.

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in polni delovni čas.

Zahteve za prijavo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • 4 leta delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe.

Posebni pogoji in dodatna znanja:

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
 • strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi:
 • splošni strokovni izpit za opravljanje nalog finančne uprave ter
 • strokovni izpit iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo,
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta:

 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Opis nalog iz sistemizacije:

 • opravljanje inšpekcijskega nadzora prirejanja iger na srečo,
 • nadziranje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja obveznih dajatev,
 • pregledovanje poslovnih knjig in preverjanje poslovanja,
 • vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih iz področja prirejanja iger na srečo,
 • izvajanje ukrepov v skladu z zakoni ter priprava gradiv v zvezi s kazenskimi ovadbami,
 • preverjanje pogojev in vodenje postopkov v zvezi z izdajo dovoljenj in soglasij določenih s predpisi s področja prirejanja iger na srečo oziroma koncesijskimi pogodbami za prirejanje iger na srečo,
 • izvajanje posrednega nadzora preko poročil, obvestil in dokumentacije ter informacijskega sistema nadzora,
 • samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela nadzora prirejanja iger na srečo,
 • zbiranje in vrednotenje dokumentacije, podatkov in informacij za odkrivanje in preprečevanje kršitev na področju iger na srečo,
 • nudenje podpore delovanju komisij in drugih delovnih teles,
 • upravljanje evidenc s področja iger na srečo,
 • opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

Postopek prijave

Kandidat, v roku 8 dni po objavi, vloži prijavo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov, kjer se bo delo opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave se pošljejo na naslov: Finančna uprava RS, Posebni finančni urad, Gospodinjska ulica 8, 1001 Ljubljana  ali na pfu.fu@gov.si.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI - Delovna mesta | GOV.SI.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.

Kontaktna oseba za dodatne informacije