Skoči do osrednje vsebine

Višji finančni inšpektor v Sektorju za nadzor, Oddelku za finančni nadzor - 2 prosti delovni mesti (DM 4055) | Posebni finančni urad (Finančna uprava Republike Slovenije / Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra 4055) v Oddelku za finančni nadzor - 2 prosti delovni mesti

Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji finančni inšpektor III, II, I.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 40. plačni razred, to je 2.124,46 EUR bruto.

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in polni delovni čas.

Zahteve za prijavo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • 4 leta delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe.

Posebni pogoji in dodatna znanja:

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
 • strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi:
 • splošni strokovni izpit za opravljanje nalog finančne uprave ter
 • strokovni izpit za finančni nadzor II. stopnje,
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta:

 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Opis nalog iz sistemizacije:

 • vodenje in samostojno odločanje v postopku finančnega nadzora in v drugih nadzorih iz pristojnosti finančne uprave,
 • nadziranje zakonitosti, pravilnosti in pravočasnosti izvajanja predpisov,
 • predlaganje standardov, postopkov in tehnik za področje nadzora in sodelovanje pri njihovi pripravi,
 • vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 • priprava kazenskih ovadb in drugih gradiv v zvezi s kaznivimi ravnanji,
 • vodenje predpisanih evidenc, pripravljanje analiz in poročil o delu,
 • sodelovanje v projektnih skupinah na področju priprave metodoloških postopkov in navodil, sodelovanje z drugimi organi,
 • sodelovanje pri načrtovanju, koordinaciji in usmerjanju dela organa s področja finančnega nadzora in drugih nadzorih iz pristojnosti finančne uprave,
 • sodelovanje v zahtevnejših projektih,
 • sodelovanje pri usposabljanju delavcev organa,
 • sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi organizacijskimi enotami, domačimi in tujimi organi in organizacijami,
 • opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

Postopek prijave

Kandidat, v roku 8 dni po objavi, vloži prijavo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov, kjer se bo delo opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave se pošljejo na naslov: Finančna uprava RS, Posebni finančni urad, Gospodinjska ulica 8, 1001 Ljubljana  ali na pfu.fu@gov.si.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI - Delovna mesta | GOV.SI.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.

Kontaktna oseba za dodatne informacije