Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec - socialni delavec v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob (DM 2270) | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec opravljal brez imenovanja v naziv. Pravice oz. obveznosti se mu določijo glede na uradniški naziv višji svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto višji svetovalec – socialni delavec (izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 36 oziroma 1877,01 eur bruto) za določen čas, s polnim delovnim časom in sicer do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca, vendar najdlje do 13. 6. 2025. Delovno razmerje se bo sklenilo pod pogojem, da javni uslužbenec uspešno opravi poskusno delo v trajanju štirih mesecev. Delo bo opravljal na sedežu Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni oziroma na celotnem območju delovanja zavoda.

Posebnosti delovnega mesta: delo v eni izmeni, pooblaščena uradna oseba, dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, stalnost.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno),
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega obvladanja slovenščine),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

   Delovne naloge

   • socialna diagnostika, prognostika in svetovanje,
   • individualno in skupinsko delo z zaprtimi osebami,
   • sodelovanje in izvajanje posebnih oblik strokovnega dela z zaprtimi osebami (alkoholizem, droge, spolni delikti, samomori),
   • mentorstvo,
   • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
   • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
   • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
   • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
   • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
   • izvajanje drugih nalog enake ali podobne zahtevnosti s širšega področja dela.

   Postopek prijave

   Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javna objava – višji svetovalec – socialni delavec, št. 110-116/2024« na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna, in sicer v roku osem (8) dni po objavi na enotnem portalu državne uprave GOV.SI oziroma na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zpkz-dob@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

   Kontaktna oseba za dodatne informacije