Skoči do osrednje vsebine

Višji referent za izvrševanje kazni v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper (DM 5189) | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji referent za izvrševanje kazni opravljal v nazivu višji referent III, z možnostjo napredovanja v naziv višji referent II in višji referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper oziroma na celotnem območju delovanja  zavoda.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba ali višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka na drugi stopnji (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno),
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno),
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega obvladanja slovenščine),
 • višja raven znanja jezika narodne skupnosti - italijanskega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Delovno področje:

 • vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
 • vodenje osebnih spisov zaprtih oseb,
 • izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu,
 • izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na I. stopnji,
 • obveščanje in sodelovanje s pristojnimi organi,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji,
 • vzdrževanje tekoče in stalne zbirke dokumentarnega gradiva, odbiranje, izločanje in uničevanje dokumentarnega gradiva,
 • administriranje elektronskih pošiljk,
 • evidentiranje zadev in dokumentov,
 • druge naloge enake ali podobne zahtevnosti s širšega področja dela.

Postopek prijave

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici na naslov Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper z označbo  »Javni natečaj – višji referent za izvrševanje kazni 110-157/2023«, in sicer v roku 10 dni po objavi na enotnem portalu državne uprave: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ oziroma Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.  Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zpkz-kp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije