Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v Uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, Sektorju za mednarodno pravno pomoč (šifra DM: 1087) | Ministrstvo za pravosodje

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat se bo usposabljal za opravljanje del na pripravniškem delovnem mestu svetovalec. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje, Župančičeva ulica 3, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Izbran kandidat ne bo imenovan v naziv; skladno s 73. členom ZJU se mu določijo pravice in obveznosti glede na naziv svetovalec III. V skladu z 9. a členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) se pripravniku določi osnovna plača na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer tako, da je njegova osnovna plača za čas pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva (t.j. 25. plačni razred oziroma osnovna plača 1.179,63 EUR bruto), razen če področni zakon določa drugače.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti morajo najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo) - pravo (KLASIUS-P-16: 0421) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) - pravo (KLASIUS-P-16: 0421) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) – pravo (KLASIUS-P-16: 0421);
  • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega obvladanja slovenščine);
  • državljanstvo Republike Slovenije;
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Skladno z 2. členom Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09, v nadaljevanju Pravilnik) ter prvim odstavkom 106. člena ZJU je pripravnik oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela. Za pripravnika se šteje tudi oseba, ki sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela, če je bila predhodno že zaposlena in še ni končala pripravniške dobe oziroma si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi. Pripravnik se sprejme v delovno razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe.

V skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna
mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb
in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08) je za delo na pripravniškem uradniškem
delovnem mestu svetovalec potrebna visoka raven aktivnega obvladanja slovenščine. Navedena
uredba podrobneje določa, kdaj šteje, da ima oseba določeno raven znanja slovenščine, in kako
se le-ta dokazuje.

Delovne naloge

Naloge pripravniškega delovnega mesta svetovalec so naslednje:

  • usposabljanje za delo na delovnem mestu svetovalec;
  • usposabljanje za pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
  • usposabljanje za zbiranje, urejanje in pripravo podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
  • usposabljanje za samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
  • usposabljanje za opravljanje drugih nalog.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo za prosto pripravniško delovno mesto svetovalec (šifra DM: 1087) v sektorju za mednarodno pravno pomoč, št. 1006-30/2023-2030« na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sekretariat, Služba za kadrovske zadeve, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni po opravljeni izbiri.

Kontaktna oseba za dodatne informacije