Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v Sektorju za splošne zadeve (DM 175) | Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom šest mesecev.

Izhodiščni plačni razred za delovno mesto svetovalec je 31. plačni razred, katerega vrednost znaša 1.492,62 EUR bruto.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana, oziroma v njegovih drugih uradnih prostorih.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje oziroma morajo imeti:

  • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
  • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
  • znanje uradnega jezika,
  • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanje dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za eno tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Za kandidate, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu Zakona o javnih uslužbencih. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so:

- pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,

- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,

- samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,

- sodelovanje pri pripravi analiz in poročil,

- sodelovanje pri koordinaciji poslovanja organa,

- sodelovanje pri pripravi, spremljanju, izvrševanju ter analiziranju izvajanja finančnega načrta,

- finančno-računovodske naloge (knjiženje poslovnih dogodkov v prog. aplikacijo na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov; pravilna izdelava odredb in FEPov; priprava podatkov za izdelavo mesečnih in letnih likvidnostnih načrtov),

- vodenje in priprava razpisnih podlag, pogodb in drugih aktov s področja javnega naročanja, javnih razpisov in stvarnega premoženja,

- opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti,

- opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

 

Postopek prijave

Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami (z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec v Sektorju za splošne zadeve, št. 100-65/2023 (šifra DM 175)« na naslov: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh po objavi na spletnem portalu državne uprave GOV.SI (https:/www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/) ter na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.uoim@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec