Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve, Referatu za osebne listine in promet (DM 112) | Upravna enota Novo mesto

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

Delo bo opravljal na Upravni enoti Novo mesto, in sicer v njenih uradnih prostorih na Defranceschijevi ulici 1, 8000 Novo mesto oziroma v drugem kraju na območju Upravne enote Novo mesto in po potrebi tudi izven uradnih prostorov na terenu.

Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 31. Osnovna bruto plača na podlagi veljavne plačne lestvice znaša 1.492,62 EUR.

Pravice in dolžnosti javnega uslužbenca bodo določene glede na uradniški naziv svetovalec.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • znanje slovenskega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so naslednje:

 • izvajanje upravnih overitev
 • blagajniško poslovanje
 • prevzemanje tiskovin in registrskih tablic od dobaviteljev
 • razdeljevanje tiskovin in registrskih tablic pooblaščenim javnim uslužbencem
 • usklajevanje dejanskega in knjižnega stanja zalog tiskovin in registrskih tablic
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
 • izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oz. o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu
 • vodenje in usklajevanje analitične in sintetične evidence zalog, tiskovin in registrskih tablic
 • vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji
 • izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji
 • sodelovanje pri sklepanju zakonskih zvez
 • izvajanje drugih upravnih nalog
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami opravljanja dela na področju upravno notranjih zadev, vodenjem upravnih postopkov, dela s strankami in izkušnjami z javnim nastopanjem.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev tako, da jo pošlje:

 • v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – za delovno mesto svetovalec v OUNZ, ROLP (šifra 112), zadeva št.: 110-7/2024-6232« na naslov: Upravna enota Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, ali

 

 • na elektronski naslov ue.novomesto@gov.si, z navedbo zadeve: »za javni natečaj – za delovno mesto svetovalec v OUNZ, ROLP (šifra 112), zadeva št.: 110-7/2024-6232«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec