Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v oddelku za upravne notranje zadeve (59) | Upravna enota Radovljica

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica in na krajevnih uradih.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

 • Zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji;
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
 • opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz uradnih evidenc;
 • vodenje najzahtevnejših seznamov in pregledov;
 • blagajniško poslovanje;
 • druge naloge s področja dela.

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati najmanj:

 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, v kateri kandidat navede vse dosedanje zaposlitve, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila zahtevana za to delovno mesto;
 3. Izjavo kandidata o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv, če je usposabljanje opravil;
 4. Izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če je izpit opravil;
 5. Izjavo kandidata, da:
  • je državljan Republike Slovenije;
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 6. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Radovljica pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradnih evidenc;
 7. Izjavo kandidata, da je seznanjen in dovoljuje, da bo Upravna enota Radovljica podatke, ki jih je kandidat navedel v prijavi za prosto delovno mesto, obdelovala za namen izvedbe javnega natečaja.

 V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu za zaposlitev, skupaj z izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj – svetovalec« na naslov: Upravna enota Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica, in sicer v roku 14 dni po objavi na spletišču državne uprave, portalu GOV.SI, https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.radovljica@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec