Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve (šifra DM 108) | Upravna enota Ajdovščina

Rok za prijavo je potekel.

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III (izhodiščni plačni razred: 31 oz. 1.492,62 EUR bruto), z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ajdovščina, Vipavska 11b, 5270 Ajdovščina.

Zahteve za prijavo

Kandidat, ki se bo prijavili na to delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,  
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno),
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno),
 • znanje uradnega slovenskega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta:

-  vodenje upravnih postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji,

-  opravljanje upravnih in drugih nalog podobne zahtevnosti,

-  odločanje v upravnih zadevah v skladu s pooblastili.

Izbrani kandidat bo opravljal delo v Oddelku za upravne notranje zadeve in sicer na upravnem področju prometa in registra stalnega prebivalstva.

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati:

1. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, kratko opiše delo z navedbo stopnje/ravni zahtevnosti delovnega mesta, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3. pisno izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Ajdovščina pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec