Skoči do osrednje vsebine

SVETOVALEC v Centru za izobraževanje v pravosodju, Sektorju za podporo organizacije izobraževanj - 2 delovni mesti

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS)  

Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana,

objavlja dve prosti uradniški delovni mesti

SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Sektorju  za podporo organizacije izobraževanj (šifri DM: -1092 in -1095), zaposlitev za določen čas do 31. 12. 2022 oziroma do konca trajanja operacije Učinkovito pravosodje.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosti delovni mesti, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja);
 • imeti morajo 7 mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za delovno mesto svetovalec se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali visoko strokovno izobrazbo (prejšnjo) s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Naloge delovnega mesta svetovalec so naslednje:

 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov s področja izvajanja projekta operacije Učinkovito pravosodje;
 • sodelovanje v projektnih skupinah v okviru izvajanja projekta operacije Učinkovito pravosodje;
 • samostojna organizacija in izvedba izobraževanj v okviru projekta operacije Učinkovito pravosodje;
 • samostojna priprava analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih manj zahtevnih gradiv s področja izvajanja projekta operacije Učinkovito pravosodje;
 • opravljanje drugih nalog po navodilu vodje.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, pridobljen strokovni naziv ter datum pridobljene izobrazbe in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela z datumom sklenitve in datumom prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta);
 3. pisno izjavo kandidata, da
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 1. pisno izjavo, da za namen te javne objave dovoljuje Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrana kandidata bosta delo opravljala na delovnem mestu svetovalec brez imenovanja v naziv. Pravice in obveznosti se jima določijo glede na uradniški naziv svetovalec III (izhodiščni plačni razred do 31. 10. 2019 je 29. plačni razred oz. 1.320,58 EUR bruto, izhodiščni plačni razred od 1. 11. 2019 bo 30. plačni razred oz. 1.373,40 EUR bruto). Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31. 12. 2022 oziroma do konca trajanja operacije Učinkovito pravosodje, s polnim delovnim časom in s trimesečnim poskusnim delom. Izbrana kandidata bosta delo opravljala v prostorih Ministrstva za pravosodje, Glinška ulica 12, Ljubljana oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Sredstva so zagotovljena v okviru operacije Učinkovito pravosodje, ki je bila s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja odobrena z Odločitvijo o podpori št. 11-1/1/MP/0 z dne 21. 9. 2016, št. 303-21/2016/21 ter spremenjeno odločitvijo o podpori št. 11-1/1/MP/1 z dne 5. 7. 2018, št. 303-21/2016/33.

Zaposlitev sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu, ki ga pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo za prosto uradniško delovno mesto svetovalec v Centru za izobraževanje v pravosodju (šifri DM: -1092 in -1095), št. 1100-54/2019« na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sekretariat, Služba za kadrovske zadeve, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javne objave daje Anja Biščak, telefon: 01/369 5269, informacije o delovnem področju pa Vesna Brecl, telefon: 01 369 5781.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Iskalnik