Skoči do osrednje vsebine

SVETOVALEC (šifra DM: 34) v Probacijski enoti Ljubljana | Uprava Republike Slovenije za probacijo (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Številka: 1006-9/2022/1
Datum: 11. 3. 2022
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za pravosodje, Uprava za probacijo, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
SVETOVALEC (šifra DM: 34) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana