Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec - pripravnik v Kadrovski službi (DM 1204) | Ministrstvo za zdravje

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, za čas trajanja pripravništva in s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana oz. v njegovih uradnih prostorih.

Plačni razred predmetnega delovnega mesta je 25.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

  • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja); smer: družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost ali poslovne in upravne vede, pravo;
  • znanje uradnega jezika;
  • državljanstvo Republike Slovenije;
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Skladno z 2. členom Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) ter prvim odstavkom 106. člena ZJU je pripravnik oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela. Za pripravnika po tem Pravilniku se šteje tudi oseba, ki sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela, če je bila predhodno že zaposlena in še ni končala pripravniške dobe oziroma si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi.

Izbrani kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposliti opraviti osnovno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov.

Delovne naloge

Delovno področje:

  • usposabljanje za pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
  • usposabljanje za zbiranje, urejanje in pripravo podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
  • usposabljanje za samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati obrazec za prijavo, ki je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata. 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo, št. 100-105/2024", na naslov: Ministrstvo za zdravje, Kadrovska služba, Štefanova 5, Ljubljana, in sicer v roku 10 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec