Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec - pedagog v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig (3074) | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ministrstvo za pravosodje)

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec – pedagog opravljal v nazivu svetovalec III (izhodiščni plačni razred je 31.), z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, Na Grad 25, 1292 Ig pri Ljubljani, oziroma na celotnem območju delovanja zavoda.

Posebnosti delovnega mesta: delo v eni izmeni, pooblaščena uradna oseba, dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, stalnost.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega obvladovanja slovenščine);
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

 • pedagoška diagnostika, prognostika in svetovanje;
 • individualno in skupinsko delo z zaprtimi osebami;
 • sodelovanje in izvajanje posebnih oblik strokovnega dela z zaprtimi osebami (alkoholizem, droge, spolni delikti, samomori in nasilje);
 • mentorstvo;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;
 • pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • izvajanje drugih nalog enake ali podobne zahtevnosti s širšega področja dela.

Postopek prijave

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – svetovalec – pedagog, št. 110-126/2023« na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Na Grad 25, 1292 Ig pri Ljubljani, in sicer v roku 10 dni po objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zpkz-ig@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec