Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec na Območni geodetski upravi Nova Gorica (43) | Geodetska uprava Republike Slovenije (Ministrstvo za naravne vire in prostor)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo kasnejšega napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Območne geodetske uprave Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, 5000 Nova Gorica oziroma v prostorih, kjer organ opravlja svoje delo.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) /visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje;
 • znanje slovenskega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Delovno področje:

 • pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji;
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z zaključeno izobrazbo geodetske smeri.

Postopek prijave

Prijava mora biti obvezno oddana na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del objave in mora vsebovati:

 

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela z datumom sklenitve in datumom prekinitve delovnega razmerja oziroma datumom začetka in datumom prenehanja opravljanja dela pri posameznem delodajalcu, opis del in nalog ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta – zahtevana stopnja izobrazbe);
 3. pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (IZPOLNJEN PRILOŽEN OBRAZEC »VLOGA ZA ZAPOSLITEV«)  v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – Svetovalec v OGU Nova Gorica , št. 10001-4/2024-2562« v roku 15 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave in spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Geodetska uprava Republike Slovenije prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: pisarna.gu@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije